Uzgodnienia ppoż. dla instalacji PV

Redakcja

Obowiązkowe uzgodnienia ppoż. dla instalacji PV o mocy powyżej 6,5 kWp weszły w życie wraz z ostatnimi zmianami w Prawie budowlanym. Po wykonaniu taka instalacja musi być zgłoszona do Państwowej Straży Pożarnej.

 

Od 19 września br. projekt instalacji fotowoltaicznej, której moc przekracza 6,5 kWp, inwestor musi uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych. Obowiązek ten nakładają na niego przepisy znowelizowanej ustawy Prawo budowlane (Pb). Nie ma znaczenia, gdzie instalacja będzie zlokalizowana: na budynku czy na gruncie.

Zmiana rangi projektu

Obowiązkowe uzgodnienie ppoż. dla instalacji PV to dla branży nic nowego. Do tej pory dotyczyło ono jednak tylko instalacji mocowanych na budynkach o szczególnych wymogach (budynki użyteczności publicznej). Niezależnie od mocy instalacji inwestor musiał przygotować dla niej projekt budowlany i to on podlegał uzgodnieniu.

Aktualnie obowiązek uzgodnienia ppoż. powstaje ze względu na kryterium mocy instalacji. To zwiększa jego zakres, bo podlegać mu będzie więcej instalacji niż dotychczas. Inwestor nie musi jednak wykonywać już dla nich projektu budowlanego. Uzgodnieniu podlega bowiem „projekt tych urządzeń” (art. 29 ust 4 pkt 3c ), czyli projekt instalacji fotowoltaicznej.

Wytycznych brak, są rekomendacje

O tym, jakie informacje należy uwzględnić w projekcie, który podlega obowiązkowi uzgodnienia ppoż. dla instalacji PV, powinny rozstrzygnąć odpowiednie akty wykonawcze. Niestety stosownych rozporządzeń póki co nie ma i nie wiadomo, kiedy będą. Instalacje fotowoltaiczne tymczasem powstają cały czas i niejedna, która jest w fazie projektowania, będzie miała moc większą niż 6,5 kWp. Projektanci muszą zatem wiedzieć, co ma zawierać ich projekt. Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej (SBF) opracowało zatem dla nich zbiór wytycznych, który jest efektem konsultacji SBF między innymi z Państwową Strażą Pożarną.

Najogólniej rzecz ujmując, projekt podlegający obowiązkowi uzgodnienia ppoż. musi zawierać dane niezbędne dla oceny bezpieczeństwa pożarowego. Zgodnie z wytycznymi SBF powinny się w nim znaleźć trzy grupy informacji:

 • charakterystyka zagrożenia pożarowego (klasa reakcji na ogień okablowania AC/DC, modułów BIPV i pokrycia dachowego oraz przebieg tras okablowania);
 • pasywne, aktywne i organizacyjne rozwiązania techniczne ograniczające ryzyko wystąpienia pożaru (np. lokalizacja modułów i falownika, wyłączniki różnicowoprądowe, zabezpieczenia przed iskrzeniem, monitoring, konserwacja);
 • rozwiązania techniczne mające ograniczyć rozprzestrzenianie się pożaru (np. sposób wykonania przejść przez lub nad ścianą oddzielenia przeciwpożarowego, rozwiązania techniczne obniżające poziom napięcia do bezpiecznego).

Zalecenia specjalistów

Specjaliści od ochrony przeciwpożarowej zalecają, aby projektując i wykonując instalację PV, uwzględniać:

 • stosowanie szybkozłączek (konektorów) tego samego rodzaju jednego producenta;
 • dwa ograniczniki przepięć dla tras kablowych dłuższych niż 10 m;
 • stosowanie ograniczników przepięć już przy trzech połączonych modułach PV;
 • łączenie modułów o tym samym napięciu;
 • obudowanie kabli w obrębie dróg ewakuacyjnych;
 • rozłączanie napięcia DC możliwie jak najbliżej instalacji fotowoltaicznej.

Autorzy Fotowoltaicznego dekalogu dobrych praktyk, zalecają ponadto, aby:

 • umieszczać moduły PV na budynku, uwzględniając jego architekturę i zabezpieczenia ppoż. (w odpowiedni sposób względem ściany oddzielenia przeciwpożarowego);
 • zadbać o to, by ilość połączeń DC w instalacji była jak najmniejsza;
 • jeśli to możliwe, przewody DC prowadzić w kanałach kablowych metalowych z eliminacją wszystkich ostrych krawędzi;
 • oznakować budynek zgodnie z normą PN-EN 60364-7-712.

Normy, których wymagania muszą być spełnione dla uzyskania uzgodnienia dla instalacji PV*:

 • PN-EN IEC 61730-1:2018-06 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji;
 • PN-EN IEC 61730-2:2018-06 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – Część 2: Wymagania dotyczące badań;
 • PN-HD 60364-7-712:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7 712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – fotowoltaiczne (PV) układy zasilania;
 • PN-EN 62446-1:2016-08 oraz PN-EN 62446-1:2016-08/A1:2019-01 Systemy fotowoltaiczne (PV) – Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania – Część 1: Systemy podłączone do sieci – Dokumentacja, odbiory i nadzór.

* Konieczność spełnienia wymagań powyższych norm wskazała także Państwowa Straż Pożarna podczas konsultacji ze Stowarzyszeniem Branży Fotowoltaicznej.


CZYTAJ TAKŻE:
Jak sfinansować instalację PV?
Instalacja fotowoltaiczna w firmie – jak ją ubezpieczyć?
Odstąpienia istotne od projektu budowlanego po nowelizacji