Odstąpienia istotne od projektu po nowelizacji

Elżbieta Amborska, [email protected]

Odstąpienia istotne od projektu budowlanego zdarzają się na tyle często, że wymagają odpowiednich regulacji prawnych. Powstają one często z inicjatywy inwestora, nierzadko zainspirowanego radami kierownika budowy i wykonawców. Ci powinni więc znać przepisy znowelizowanego Prawa budowlanego.

Odstąpienia od projektu i sam projekt budowlany to zagadnienia, które ostatnia nowelizacja ustawy – Prawo budowlane, zmieniła w sposób znaczący. Projekt budowlany składa się teraz nie z dwóch, ale z trzech części: architektoniczno-budowlanej, planu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu technicznego. Odstąpienia mogą pojawić się w każdej z nich. Nowela precyzuje zasady ich kwalifikacji jako istotnych, poszerzając przy tym ich katalog.

Projekt budowlany po nowelizacji

Od 19 września, kiedy to w życie weszły zmienione przepisy, projekt budowlany składa się z trzech oddzielnych części. Najważniejsze są te obowiązujące dotychczas:

  • projekt architektoniczno-budowlany (PAB);
  • plan zagospodarowania działki lub terenu (PZT).

To one stanowią podstawę do ubiegania się o pozwolenie na budowę. Nową częścią obowiązkowej dokumentacji projektowej jest projekt techniczny (PT). Inwestor nie musi składać go wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę. Do organów administracji budowlanej dostarcza go dopiero wraz z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie obiektu. PT musi być jednak gotowy zanim rozpoczną się roboty budowlane i dostarczony do kierownika budowy. Bez niego kierownik nie ma prawa realizować inwestycji. Gdyby to zrobił, grozi mu kara grzywny w wysokości wyznaczonej na mocy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dlaczego PT jest tak ważny, mimo że nie dołącza się go do wniosku o pozwolenie na budowę? Między innymi dlatego, że zawiera dane dotyczące źródła ciepła w instalacji c.o. i c.w.u. Gdyby inwestor zdecydował się na jego zmianę już po przejęciu projektu technicznego przez kierownika budowy, może to być odstąpienie istotne od projektu!

Taka zamiana to jedyny przypadek w zakresie PT, kiedy może dojść do istotnego odstąpienia. Ma ono miejsce wtedy, gdyby kocioł gazowy, olejowy, zasilany z OZE, pompę ciepła albo korzystanie z sieci ciepłowniczej, inwestor chciałby zamienić na kocioł zasilany paliwem stałym. Poza tym przypadkiem projekt techniczny nie podlega zasadom kwalifikacji odstąpień od projektu. Opracowane one zostały przede wszystkim z myślą o projekcie architektoniczno-budowlanym i planie zagospodarowania działki.


UWAGA!

Osobą uprawnioną do kwalifikowania odstąpień jako istotnych bądź nieistotnych oraz do wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej jest wyłącznie projektant, który dany projekt przygotował oraz projektant sprawdzający, jeżeli jest wymagany. Jeżeli inwestycja realizowana jest w oparciu o zakupiony projekt gotowy – projektant adaptujący.


Odstąpienia istotne – katalog nowości

Potraktowanie zmiany źródła zasilania w instalacji grzewczej na kocioł na paliwa stałe jako istotnej to bodajże najbardziej rzucająca się w oczy nowość w przepisach budowlanych. Jest ono zrozumiałe tylko w kontekście walki ze smogiem i wprowadzaniem polityki Zielonego Ładu w Europie. Ale to nie jedyna nowelizacja dotycząca kwalifikacji odstąpień jako istotnych bądź nieistotnych.

Obowiązujące od września przepisy jasno regulują, jakie zmiany w parametrach obiektu budowlanego to odstąpienia istotne. I tak ustawodawca zdecydował, że do takich należy zmiana jego (art. 36):

  • powierzchni przekraczająca 5% powierzchni zaprojektowanej;
  • wysokości, szerokości lub długości przekraczająca 2% wartości zaprojektowanych dla tych parametrów;
  • długości obiektu liniowego przekraczająca 2% długości zaprojektowanej.

 


UWAGA!

Odstąpieniem istotnym od projektu mogą być także zmiany parametrów obiektów, które mieszczą się w limicie odpowiednio 5 i 2%. Dzieje się tak wtedy, gdy wprowadzana modyfikacja kwalifikuje się jako istotna na podstawie pozostałych warunków art. 36a ust. 5 (patrz ramka).


 

Wrześniowa nowelizacja zmieniła także procedurę postępowania w przypadku, gdy odstąpienia istotne dotyczą projektu dołączonego do zgłoszenia. Obecnie jego modyfikacja nie wymaga już pozwolenia na budowę dla całej inwestycji. Wystarczy dokonać ponownego zgłoszenia, załączając do niego zaktualizowany projekt tej części inwestycji, której dotyczy modyfikacja. Procedura ponownego zgłoszenia w obecnym kształcie ustawy dotyczy bowiem tylko jej.

A co ze zmianami w PT?

Chociaż w zakresie PT tylko jedno odstąpienie od projektu zdefiniowane jest jako istotne, nie oznacza to, że można go dowolnie modyfikować. Za przygotowanie projektu technicznego zgodnie ze wszystkimi wymaganiami dotyczącymi jego formy i treści odpowiada projektant. On też odpowiada za zastosowanie określonych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych Wszelkie zmiany w ich zakresie mogą być zatem realizowane dopiero po konsultacji z nim i zaktualizowaniu PT.

Niektóre inwestycje wymagają, aby w ich przygotowaniu uczestniczył tzw. projektant sprawdzający. Planowane odstąpienia musi wówczas zweryfikować także i on (art. 36b).


Odstąpienia istotne według znowelizowanego Prawa budowlanego – art. 36a ust. 5

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie:

1) projektu zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której obiekt budowlany został zaprojektowany;

2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego dotyczących:

a) powierzchni zabudowy w zakresie przekraczającym 5%,

b) wysokości, długości lub szerokości w zakresie przekraczającym 2%,

c) liczby kondygnacji;

3) warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

4) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;

5) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

6) wymagającym uzyskania lub zmiany decyzji, pozwoleń lub uzgodnień, które są wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub do dokonania zgłoszenia: a) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–4, lub b) przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d;

7) zmiany źródła ciepła do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, ze źródła zasilanego paliwem ciekłym, gazowym, odnawialnym źródłem energii lub z sieci ciepłowniczej, na źródło opalane paliwem stałym.


CZYTAJ TAKŻE: Nowe prawo budowlane wchodzi w życie