Instalacja fotowoltaiczna w firmie – jak ją ubezpieczyć?

Elżbieta Amborska, [email protected]

Instalacja fotowoltaiczna w firmie to wcale nierzadko duża inwestycja, którą często spłacają one przez co najmniej kilka lat. Jeżeli ją ubezpieczą, mają większą pewność, że nieszczęśliwe zdarzenia, nie obniżą jej opłacalności.

Instalacja fotowoltaiczna w firmie ma być przede wszystkim źródłem oszczędności. Taki cel przyświeca większości przedsiębiorców, którzy decydują się na jej montaż. Żeby własna minielektrownia faktycznie zmniejszyła koszty funkcjonowania firmy, musi sprawnie działać przez wiele lat. Istotne są zatem warunki gwarancji udzielanej przez producentów poszczególnych elementów systemu i wykonawcę instalacji. Ale nie tylko.

Żadna gwarancja nie chroni instalacji przed zdarzeniami losowymi, takimi jak zerwanie paneli z dachu przez huragan, uszkodzenie paneli w wyniku gradobicia czy uderzenia pioruna. Żadna nie obejmuje także takich zdarzeń, jak kradzież elementów systemu czy jego uszkodzenie w efekcie prac remontowych. A każda przerwa w pracy instalacji to straty dla jej właściciela: raz – bo nie wytwarza prądu, dwa – bo trzeba ponieść dodatkowe koszty na jej naprawę.

Pytanie, czy instalację fotowoltaiczną w firmie warto ubezpieczyć, wydaje się wobec powyższych argumentów retoryczne. Inna sprawa, czy warunki ubezpieczenia zadowolą przedsiębiorcę. Rynek ubezpieczeniowy pod tym względem jest we wstępnej fazie rozwoju. Większość towarzystw ubezpieczeniowych skupia się na ofercie skierowanej do klientów indywidualnych. Póki co przedsiębiorcy mają duży mniejszy wybór. Obecnie instalacja fotowoltaiczna w firmie może być chroniona w ramach ubezpieczeń:

 1. majątku i działalności firmy, które od lat funkcjonują na naszym rynku;
 2. specjalistycznych.

Do pierwszej grupy należą ubezpieczenia:

 • od wszelkich ryzyk (all risk);
 • mienia (nieruchomości);
 • firmy (łącznie z polisą OC).

Ubezpieczenia specjalistyczne zaś mogą być dedykowane:

 • instalacjom OZE;
 • wyłącznie instalacji PV.

Instalacja fotowoltaiczna w firmie chroniona jako element majątku

W ubezpieczeniach mienia przedsiębiorcy instalacja fotowoltaiczna w firmie traktowana jest jako:

 • trwale związany z budynkiem, jeżeli instalacja znajduje się na dachu bądź ścianach budynku;
 • stanowiący budowlę, gdy zamontowana jest na gruncie.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej zależy przede wszystkim od rodzaju ubezpieczenia, które firma wybierze. Najmniejszy zakres mają ubezpieczenia mienia, najszerszy – ubezpieczenia od wszystkich ryzyk (patrz Tab. 1).

Ochrona w zakresie ryzyk nazwanych

W ramach ubezpieczenia mienia towarzystwa ubezpieczeniowe oferują ochronę majątku w zakresie tzw. ryzyk nazwanych. Ubezpieczyciele zawsze zamieszczają je w OWU, określając jednocześnie, jak dane ryzyko jest przez nich rozumiane. Jeżeli firma chce mieć szerszą ochronę swojej instalacji, musi dokupić określone opcje.

Zwykle jako ryzyka nazwane ubezpieczyciele przyjmują:

 • warunki atmosferyczne (takie jak grad czy huragan);
 • uszkodzenia mechaniczne (jednak nie wszystkie, trzeba dobrze przeanalizować listę wyłączeń);
 • pożar.

Niektóre towarzystwa do ryzyk nazwanych włączają także kradzież i akty wandalizmu (dewastację).

Ochrona od (nie) wszystkich ryzyk

Dużo szerszy zakres ochrony instalacji PV w firmie uzyskamy w ramach ubezpieczenia majątkowego od wszystkich ryzyk. Obejmuje ono bowiem zarówno ryzyka nazwane, jak i nienazwane, czyli nawet takie, których w momencie podpisywania umowy nie da się przewidzieć.

Lista ryzyk nazwanych jest szersza niż w ubezpieczeniach mienia i w większości towarzystw obejmuje:

 • warunki atmosferyczne (grad, huragan, mróz, wyładowania atmosferyczne);
 • uszkodzenia mechaniczne;
 • pożar;
 • tlenie się;
 • osmalenia;
 • przepięcia;
 • podtopienia;
 • osuwanie się ziemi;
 • kradzież;
 • akty wandalizmu (dewastacja).

W ubezpieczeniach od wszystkich ryzyk bardzo ważna jest lista wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela. Za jej pomocą towarzystwa ograniczają zakres szkód, za jakie ubezpieczony nie otrzyma rekompensaty. Przewidziane w ramach takiej listy szkody różne towarzystwa definiują w sposób mniej lub bardziej szczegółowy. Zwykle uwzględniają one:

 • uszkodzenia i awarie wynikające z błędów montażowych i serwisowych;
 • szkody spowodowane przez użytkownika bądź wynikające z jego zaniedbań;
 • usterki sprzętu powstałe przed podpisaniem umowy ubezpieczenia;
 • błędy w użytkowaniu instalacji.

Ochrona instalacji razem z działalnością gospodarczą

Dość szeroki zakres ochrony instalacji fotowoltaicznej towarzystwa ubezpieczeniowe oferują w ramach ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej. Jest to jednak możliwość dostępna tylko dla firm mikro i sektora MSP. Takie ubezpieczenie skonstruowane jest podobnie do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk, ale obejmuje także możliwość ubezpieczenia OC i AC. Instalacja fotowoltaiczna w firmie chroniona jest w zbliżonym zakresie jak w ubezpieczeniach od wszystkich ryzyk. Do ryzyk nazwanych towarzystwa zaliczają:

 • warunki atmosferyczne (grad, huragan, wyładowania atmosferyczne);
 • uszkodzenia mechaniczne;
 • pożar;
 • przepięcia;
 • podtopienia;
 • osuwanie się ziemi (o ile nie jest efektem działalności człowieka);
 • kradzież;
 • akty wandalizmu (dewastacja).

Ponieważ ubezpieczenie firmy obejmuje także możliwość ochrony OC i AC, niektóre towarzystwa oferują ochronę instalacji PV w zakresie:

 • usuwania szkody spowodowanej awarią bądź uszkodzeniem instalacji;
 • uprzątnięcia pozostałości po uszkodzeniu instalacji.

UWAGA!

W ramach ubezpieczeń majątkowych instalacja fotowoltaiczna w firmie może być objęta ochroną pod warunkiem, że:

 • przeprowadzono wcześniej jej rozruch wstępny;
 • jest sprawna technicznie;
 • teren, na którym się znajduje, jest ogrodzony (dotyczy instalacji na gruncie) i monitorowany.

Instalacja fotowoltaiczna w firmie jako specjalistyczny przedmiot ubezpieczenia

Instalacja fotowoltaiczna w firmie to nie tylko środek trwały, ale też źródło energii potrzebnej do jej funkcjonowania. Dla niektórych firm to także źródło przychodu. Tę oczywistą prawdę w swojej ofercie uwzględniają na razie nieliczne towarzystwa ubezpieczeniowe. Na Polskim rynku ochronę instalacji oraz produkcję przez nią prądu oferują dwie firmy: Wiener i Brewa. Ich ubezpieczenia mają strukturę analogiczną do ubezpieczenia majątkowego od wszystkich ryzyk. Obejmują one między innymi materialną ochronę instalacji fotowoltaicznej w firmie w zakresie:

 • warunków atmosferycznych (wiatr, grad, mróz, wyładowania atmosferyczne);
 • uszkodzeń mechanicznych;
 • pożaru;
 • kradzieży;
 • aktów wandalizmu itp.

Różnią się od nich jednak tym, że instalację można ubezpieczyć między innymi także w zakresie:

 • błędów eksploatacyjnych, montażowych i projektowych;
 • podtopień i osunięć ziemi;
 • awarii sprzętu;
 • wadliwego wykonania urządzeń;
 • przepięć;
 • akcji ratowniczych’
 • usuwania szkód;
 • uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Produkcję prądu przez instalację fotowoltaiczną w firmie można natomiast ubezpieczyć w zakresie:

 • strat spowodowanych przerwami w produkcji energii
 • obniżenia przychodu na skutek przerw w produkcji;
 • niższego niż zaplanowany uzysku energii (gwarancja wydajności).

Kilka towarzystw ubezpieczeniowych oferuje możliwość ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej w firmie w ramach ubezpieczenia dedykowanego instalacjom OZE. Ochrona w ramach takiego ubezpieczenia obejmuje jednak przede wszystkim same urządzenia i sprzęt instalacji. Uwzględniane są zaś takie ryzyka, jak:

 • warunki atmosferyczne (silny wiatr, grad, mróz, wyładowania atmosferyczne);
 • osuwanie się gruntu, o ile nie jest spowodowane działalnością człowieka;
 • podtopienia, o ile wystąpiły na skutek owalnych deszczy albo powodzi;
 • uszkodzenia mechaniczne, o ile nie powstały na skutek prac remontowych, serwisowych bądź konserwacyjnych czy też upadkiem drzewa, które użytkownik powinien był na przykład wyciąć.

Niektóre ubezpieczenia OZE obejmują także koszty akcji ratowniczej oraz usuwanie szkód i uprzątnięcie pozostałości po szkodzie.

Tab. 1. Możliwy zakres ochrony instalacji fotowoltaicznej w firmie w zależności od rodzaju ubezpieczenia
(na podstawie wybranych ryzyk).

instalacja-pv-w-firmie-ubezpieczenia-tab1
* Symbolem +/- oznaczono ryzyka, które można objąć ochroną pod pewnymi warunkami, wykupując dodatkowe opcje ubezpieczenia bądź ubezpieczenie OC/AC firmy oraz te, do których odnosi się najwięcej wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Ile wynosi składka?

Jak w przypadku wszystkich ubezpieczeń, wysokość składki zależy od towarzystwa ubezpieczeniowego, wysokości ubezpieczenia oraz rodzaju ubezpieczenia. Wśród ubezpieczeń chroniących instalację tylko w zakresie materialnym (majątkowych) najtańsze są ubezpieczenia mienia, a najdroższe od wszystkich ryzyk. W drugim rzędzie ważne jest na jaki zakres ochrony się zdecydujemy. Niektóre towarzystwa mają tak skonstruowaną ofertę, że możemy ubezpieczyć instalację w zakresie wybranych ryzyk.

W przypadku ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej w firmie w ramach działalności gospodarczej wysokość składki zależeć może także od:

 • rodzaju prowadzonej działalności przez Ubezpieczającego,
 • posiadania innych ubezpieczeń w wybranym towarzystwie;
 • zastosowanej franszyzy
 • formy rozliczenia się z podatku dochodowego;
 • różnych okoliczności mogących mieć wpływ na prawdopodobieństwo powstania szkody lub wysokość szkody, o które Ubezpieczający był pytany przed zawarciem umowy.

Większość umów ubezpieczeniowych trwa rok, składkę płaci się wówczas zazwyczaj jednorazowo. Taką umowę zawsze można przedłużyć w roku następnym. Ubezpieczenia dedykowane instalacjom PV i OZE możemy podpisać tylko na rok, albo na lat kilka i też mamy możliwość ich przedłużenia.

Gdzie kupić polisę?

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej wykupić można przede wszystkim w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym bądź u jego agenta. Takie ubezpieczenia w swojej ofercie mają też niektórzy brokerzy ubezpieczeń oraz banki współpracujące z ubezpieczycielami. Coraz częściej ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej w firmie oferują także wykonawcy, którzy mają w tym zakresie podpisane stosowne umowy z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym.

CZYTAJ TAKŻE: Fotowoltaika dla firm – jakie wsparcie w 2021 roku?