Zmiany w zakresie JPK_VAT

Magdalena Pietraś, Główny Ekspert Skarbowy, Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców. W tym roku zniesiony zostanie obowiązek podwójnej sprawozdawczości poprzez sporządzanie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K i jednocześnie comiesięcznego pliku JPK. Czynności te zostaną zastąpione jednym, nowym plikiem JPK_VAT, który w pełnym zakresie zacznie obowiązywać od 1 lipca 2010 roku.

Obowiązujące od 1 kwietnia 2020 roku przepisy tzw. Tarczy Antykryzysowej zmieniły harmonogram wprowadzania w życie obowiązku prowadzenia sprawozdawczości podatkowej za pomocą nowego JPK_VAT, który zawierać będzie część ewidencyjną i deklaracyjną. Zgodnie z obowiązującymi aktualnie regulacjami obowiązek ten nie będzie wprowadzany etapami (najpierw duzi przedsiębiorcy, a pozostali w terminie późniejszym). Wszyscy przedsiębiorcy: duzi, średni, mali i mikroprzedsiebiorcy, będą mieli ten obowiązek od 1 lipca 2020 roku. Oznacza to jednocześnie, że od 1 lipca 2020 roku nie będzie już możliwości złożenia deklaracji VAT w inny sposób niż przez nowy JPK_VAT. Aktualny pozostaje natomiast termin wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 1988), zgodnie z którym dane zawarte w nowym JPK_VAT zastąpią dotychczasową formę rozliczenia. Rozporządzenie to zaczęło obwiązywać 1 kwietnia tego roku.

Nowe zasady

Nowy plik JPK_VAT, zbudowany z części ewidencyjnej i deklaracyjnej, dotyczyć będzie tylko rozliczeń VAT dokonywanych obecnie w deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Nie będzie natomiast dotyczyć skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12), jak również pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14).

Podatnik, który zadeklarował miesięczną formę rozliczenia podatku VAT, będzie musiał przesłać za każdy miesiąc ewidencje VAT w formie nowego JPK_VAT łącznie z deklaracją za pomocą kodu systemowego JPK_V7M. Podatnik rozliczający się kwartalnie zastosuje nowe zasady, używając kodu systemowy JPK_V7K. Za pierwsze dwa miesiące kwartału wyśle do urzędu nowy JPK_VAT po każdym miesiącu, wypełniając tylko część ewidencyjną. Po trzecim miesiącu kwartału do urzędu wyśle część ewidencyjną tylko za trzeci miesiąc kwartału, łącznie z wypełnioną częścią deklaracyjną sumującą wszystkie trzy miesiące.

Podpisanie i wysyłka nowego jednego pliku JPK_VAT zawierającego części deklaracyjną (czyli pozycje obecnej deklaracji i część ewidencyjną z pozycjami starego pliku JPK_VAT z dodatkowymi elementami porządkującymi i analitycznymi) odbywać się będzie na zasadach stosowanych obecnie przy plikach JPK_VAT poprzez podpis kwalifikowany, profil zaufany i dane autoryzujące, czyli przychód razem z rozliczenia rocznego sprzed 2 lat. (np. w roku 2020 podpisujemy się przychodem z roku 2018).

Korygowanie nowego JPK_VAT

Korygowanie nowego JPK_VAT będzie możliwe tylko według nowej struktury JPK_VAT. Korekty deklaracji dotyczące okresów sprzed wejścia w życie nowej struktury natomiast należy dokonywać na starych zasadach, czyli na wzorze obowiązującej wówczas deklaracji czy pliku JPK.

Korygowanie nowego pliku JPK _VAT, który łączy ze sobą obie części pliku: ewidencyjną i deklaracyjną – tylko w części ewidencyjnej (o ile podatnik nie ujmie w korekcie części deklaracyjnej) nie będzie wywoływało skutków przesunięcia terminu zwrotu dla rozliczenia podatku VAT w części deklaracyjnej ujmującej np. zwrot z terminem 60 dni.

Inne uproszczenia

Razem z wprowadzeniem nowego JPK_VAT zlikwidowany zostanie obowiązek składania załącznika VAT-ZD, wymaganego obecnie do deklaracji VAT-7/VAT-7K przy korzystaniu z ulgi na złe długi (art. 89a ustawy o VAT).

Uproszczone zostanie także rozliczenie z tytułu importu towarów (art. 33a ustawy o VAT), poprzez zniesienie obowiązku złożenia kopii deklaracji VAT-7/VAT-7K do urzędu celno-skarbowego.

Ministerstwo Finansów przystosowało funkcjonalność i zakres nowej aplikacji e-mikrofirma. Zmieniona webowa wersja aplikacji obsłuży schemy historyczne, wygeneruje i wyśle nowy plik JPK_VAT i pozwoli na podgląd wypełnionej struktury. Nowa e-mikrofirma odzyska hasło i będzie miała możliwość anonimizacji danych historycznych. Poprzez dodanie do obecnej desktopowej e-mikrofirmy możliwości eksportu danych, będzie również możliwość przeniesienia dotychczasowych rozliczeń do nowej webowej aplikacji. Póki co nowa aplikacja nie będzie dostępna na urządzeniach mobilnych.

Nowy JPK_VAT będzie można również wypełnić i wysłać za pomocą Formularza Uproszczonego dostępnego na stronie podatki.gov.pl, który zastąpi obecne rozwiązanie opierające się na pliko CSV.

Kody grup towarowych

Do wymienionych w Rozporządzeniu kodów grup towarowych m.in. będą należeć:

01 – dostawy napojów alkoholowych;
02 – dostawy towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5a ustawy – środki transportu;
03 – dostawy oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją;
04 dostawy wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;
05 – dostawy odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy;
06 – dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich;
07 – dostawy pojazdów oraz części samochodowych;
08 – dostawy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych;
09 – dostawy leków oraz wyrobów medycznych;
10 – dostawy budynków, budowli i gruntów;
11 – świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532);
12 – świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
13 – świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej.

Do rodzajów transakcji, które wymagają właściwego oznaczenia w nowym pliku JPK, należą: sprzedaż wysyłkowa, usługi telekomunikacyjne, transakcje powiązane z art. 32 ust. 2 pkt.1, WNT, WDT, transakcje trójstronne, turystyka, towary używane, WNT po imporcie, WDT po imporcie, bony, mechanizm podzielonej płatności.

Do dokumentów, wobec których konieczna będzie identyfikacja, należeć będą: sprzedaż z tytułu kasy fiskalnej, dokumenty wewnętrzne, faktury z art. 109 ust 3d do paragonu fiskalnego, oznaczenie importu towarów z art. 33a, faktury VAT RR oraz faktury z oznaczeniem „metoda kasowa”.

Co w przypadku błędów i wątpliwości?

Wraz z nowym JPK_VAT wprowadzono karę w wysokości 500 zł, nakładaną za każdy popełniony i niepoprawiony błąd w terminie 14 dni od wezwania z urzędu, jednak wyłącznie wtedy, kiedy błąd uniemożliwi analizę wysłanego pliku JPK_VAT.

Ministerstwo Finansów nie pozostawia oczywiście podatników bez pomocy w spełnianiu obowiązków podatkowych. W sprawach merytorycznych zawsze można skorzystać z Krajowej Informacji Skarbowej pod numerem telefonu: 801 055 055 lub 22 3300330. W sprawach technicznych i aplikacji e-mikrofirma pomoc uzyskamy pod adresem: [email protected]. Natomiast wszystkie informacje, zmiany, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie podatki.gov.pl w zakładce JPK/JPK_VAT z deklaracją.


UWAGA! Wsparcie dla firm związane z koronawirusem

Ministerstwo Finansów poinformowało o wsparciu przedsiębiorców, którzy w związku z występowaniem koronawirusa będą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych. W świetle wyjaśnienia z dnia 11.03.2020 roku zamieszczonego na Portalu Podatkowym (podatki.gov.pl) mogą oni wystąpić do urzędu skarbowego z wnioskiem o przyznanie ulgi w formie:

  • odroczenia terminu płatności,
  • rozłożenia na raty,
  • umorzenia zaległości podatkowych.

Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że wnioski składane przez przedsiębiorców w trybie art. 67a i następnych Ordynacji podatkowej będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

CZYTAJ TAKŻE:
Biała lista VAT
JPK_VAT z deklaracją – nowe zasady wypełniania