JPK_VAT z deklaracją – nowe zasady wypełniania

Redakcja

JPK_VAT z deklaracją począwszy od lipca 2021 r. wypełniamy zgodnie z nowymi zasadami. Ustawodawca zmienił zarówno definicje wybranych grup towarów i usług, jak i niektóre procedury wypełniania formularzy. Sama struktura JPK_VAT z deklaracją na razie pozostaje ta sama.
Na mocy  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług od 1 lipca 2021 r. podatnicy muszą stosować nowe kody niektórych grup towarowych i procedury wypełniania struktury JPK_VAT z deklaracją. Sama struktura JPK_VAT z deklaracją ulegnie zmianie dopiero w przyszłym roku.

Nowe kody i definicje

Zgodnie z powyższym Rozporządzeniem obowiązują następujące kody i definicje dostawy wybranych grup towarów i usług:

 • GTU_01 – dostawa napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, piwa oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%;
 • GTU_02 – dostawy towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy;
 • GTU_03 – dostawy olejów opałowych nieujętych w  art. 103 ust. 5aa ustawy: oleje smarowe i pozostałe (CN od 2710 19 71 do 2710 19 83 i CN od 2710 19 87 do 2710 19 99, z wyłączeniem smarów plastycznych zaliczonych do kodu CN 2710 19 99), oleje smarowe (CN 2710 20 90) oraz preparaty smarowe (CN 3403,
  z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją);
 • GTU_04 – dostawy wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;
 • GTU_05 – dostawy odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy;
 • GTU_06 – dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7, 8, 59–63,65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy, a także folii typu stretch określonej w poz. 9 tego załącznika;
 • GTU_07 – dostawy pojazdów oraz części samochodowych (CN od 8701 do 8708);
 • GTU_08 – dostawy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy;
 • GTU_09 – dostawy produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – wyłącznie objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 974 i 981);
 • GTU_10 – dostawy budynków, budowli i gruntów oraz ich części i udziałów w prawie własności, w tym również zbycia praw, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy;
 • GTU_11 – świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2021 r. poz. 332 i 1047);
 • GTU_12 – świadczenie usług o charakterze niematerialnym, wyłącznie: doradczych  w tym doradztwa prawnego i podatkowego oraz doradztwa związanego z zarządzaniem (PKWiU 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19), w zakresie rachunkowości i audytu finansowego (PKWiU 69.20.1, 69.20.2), prawnych (PKWiU 69.1), zarządczych (PKWiU 62.03, 63.11.12, 66.11.19, 66.30, 68.32, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1), firm centralnych (PKWiU 70.1), marketingowych lub reklamowych (PKWiU 73.1), badania rynku i opinii publicznej (PKWiU 73.2), w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU 72) oraz w zakresie pozaszkolnych form edukacji (PKWiU 85.5);
 • GTU_13 – świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej (PKWiU 49.4, 52.1).

 

Nowe procedury wypełniania JPK_VAT z deklaracją

Przypominamy, że struktura JPK_VAT z deklaracją ciągle jest taka sama. Nowe są tylko kody GTU, definicje towarów i usług, a także procedura wypełniania dokumentu. Sytuacja taka potrwa do końca roku, czyli do aktualizacji struktury. W tym czasie podczas wypełniania JPK_VAT z deklaracją, nie stosują następujących oznaczeń:

 • MPP – zarówno w części sprzedażowej, jak i zakupowej ewidencji – nie należy  wypełniać tego pola;
 • transakcji  SW – nie należy wypełniać tego pola;

 

Stosować natomiast muszą oznaczenie EE dla każdej transakcji w zakresie:

 • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju;
 • świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Do czasu zmiany struktury JPK_VAT z deklaracją nadal obowiązuje ponadto zalecenie przejściowego sposobu oznaczania kodem „GB” transakcji towarowych z kontrahentami z Irlandii Północnej.

Gdzie uzyskać pomoc?

W sprawach merytorycznych zawsze można skorzystać z pomocy Krajowej Informacji Skarbowej (tel. 801 055 055 lub 22 3300330).

Pomoc w sprawach technicznych i aplikacji e-mikrofirma uzyskamy pod adresem: [email protected].

Wszystkie informacje, zmiany, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziemy natomiast na stronie podatki.gov.pl w zakładce JPK/JPK_VAT z deklaracją.

CZYTAJ TAKŻE: Zmiany w zakresie JPK_VAT