Rozwiązania podatkowe w czasach COVID-19

Bożena Zybura, doradca podatkowy

Tarcza Antykryzysowa to szereg zmian w przepisach, które mają pomóc firmom przetrwać wyjątkową sytuację, jaką jest pandemia COVID-19. Część z nich wprowadza odroczenie terminu wpłaty niektórych zaliczek podatkowych.

 

W związku pandemią koronawirusa ustawodawca wprowadził do polskiego systemu prawa tzw. Tarczę Antykryzysową, której istotną częścią są szczególne rozwiązania dla przedsiębiorców. Wśród licznych zmian w przepisach regulujących funkcjonowanie firm znalazły się także te dotyczące ich rozliczeń z fiskusem.

Ponieważ Tarcza ma charakter dynamiczny i ciągle wprowadzane są nowe rozwiązania, przedsiębiorcy na bieżąco powinni obserwować wprowadzane zmiany. Między innymi rozporządzenia dotyczące terminów wejścia w życie nowych regulacji – na przykład JPK_VAT z deklaracją, oraz terminów, w których muszą wywiązać się ze swoich obowiązków. Poniżej przedstawiam obwiązujący na dzień 5 czerwca 2020 katalog najważniejszych dla firm zmian w zakresie prawa podatkowego.

Odroczenie terminu na złożenie zeznań rocznych CIT i zapłaty podatku z nich wynikającej (rozporządzenie Ministra Finansów z 27.03.2020 Dz.U. Poz. 542)

Obowiązek złożenia zeznań rocznych CIT8 i zapłaty podatku z nich wynikających przedłużono do:

  • 31.05.2020 (gdy rok podatkowy jest równy z rokiem kalendarzowym i pozostali);
  • 31.07.2020 (dla podatników osiągających dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust 1 u.p.d.o.p., gdy przychody z działalności pożytku publicznego stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów uzyskanych w danym roku).

Złożenie zeznań rocznych PIT do końca maja 2020 traktowane na równi z czynnym żalem

Zmian ta ma związek z tym, że w przypadku gdy zeznanie PIT złożono po 30 kwietnia br. i wynika z niego obowiązek dopłaty podatku za 2019 r. powstaje zaległość podatkowa i obowiązek naliczenia odsetek za zwłokę.

Wsteczne na rozliczenie straty podatkowej za 2020 r.

U podatników PIT i CIT w 2020 r. (w roku podatkowym innym niż rok kalendarzowy obejmującym miesiące z 2020 r.) może powstać strata podatkowa. Pod pewnymi warunkami będzie można ją rozliczyć w całości lub części z dochodami za 2019 r. poprzez korektę zeznania, ale dopiero w 2021 r.  W marcu 2021 r. korekty powinni dokonać podatnicy CIT, a w kwietniu 2021 r. podatnicy PIT.

Warunkiem skorzystania z tego rozwiązania jest:

  • powstanie straty za 2020 i wykazanie dochodu w zeznaniu za 2019 r.;
  • spadek przychodów w 2020 r. o co najmniej 50% w porównaniu z przychodami z działalności gospodarczej za 2019 r.;
  • kwota straty mniejsza lub równa 5.000.000 zł (w przypadku gdy jest większa, wstecz będzie można ją rozliczyć do wymienionej wysokości a resztę na zasadach ogólnych).

Odroczenie terminu wpłaty zaliczek na PIT-4 (od wynagrodzeń)

Dotyczy ono płatników, którzy:

  • ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu pandemii. Do konsekwencji tych należy na przykład zakaz prawny prowadzenia działalności lub jej faktyczne ograniczenie, zmniejszenie się płynności finansowej, spadek przychodów czy też zmniejszenie liczby pracowników w związku z wymienionymi okolicznościami;
  • są płatnikami zaliczek na podatek dochodowy ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (art. 12 PIT), działalności wykonywanej osobiście, umów zlecenia i o dzieło (art. 13 pkt 8 PIT), z tytułu praw autorskich i pokrewnych, a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

W pierwotnej wersji Tarcza odroczyła wpłatę zaliczek pobranych za miesiące marzec i kwiecień bieżącego roku do właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego do 1 czerwca 2020 r. Ze względu na negatywne skutki, jakie taka kumulacja płatności mogłaby spowodować po stronie przedsiębiorców, rozłożono je do końca 2020 r. Ułatwienie to wprowadzono na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy zryczałtowanego podatku dochodowego. Obecnie obowiązujące terminy wpłaty, to:

  • 20 sierpnia 2020 r. dla zaliczek pobranych w marcu;
  • 20 października dla zaliczek pobranych w kwietniu;
  • 20 grudnia dla podatku zryczałtowanego i zaliczek pobranych w maju.

Rezygnacja z płacenia zaliczek uproszczonych

Ułatwienie to skierowane jest do małych podatników i uwarunkowane od zaistnienia dwóch przesłanek. Skorzystać z niej mogą ci. którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (jak wyżej). Drugi warunek  dotyczy wpływu obciążeń finansowych związanych z obowiązkiem rozliczania się w dotychczasowej formie sposób na funkcjonowanie firmy. Zrezygnować z niej mogą podmioty, dla których w obliczu obniżenia dochodów byłaby ona niekorzystna. Podatnicy PIT mogą zrezygnować z zaliczek uproszczonych za okres marzec-grudzień 2020 r.

Ulga za złe długi – odroczenie terminu wpłaty zaliczek od marca 2020 r.

Odroczenie dotyczy podatników (dłużników) PIT i CIT, którzy spełniają dwa warunki. Po pierwsze ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (jak wyżej). Po drugie ich przychody w danym okresie rozliczeniowym były niższe co najmniej o 50% w stosunku do poprzedniego roku. Gdy działalność rozpoczęto w trakcie 2019 r., stosunek zmniejszenia przychodów o 50% ustala się w odniesieniu do średnich przychodów uzyskanych w roku rozpoczęcia prowadzenia działalności. Warunku tego nie stosuje się w stosunku do trzech grup podatników. Nie dotyczy on podatników, którzy w 2019 r. korzystali z formy opodatkowania, gdzie nie ustala się przychodów (np. karta podatkowa). Nie stosuje się go także wtedy, gdy działalność rozpoczęto w 2019 r. i nie osiągnięto przychodów. Warunek ten nie dotyczy także podatników, którzy działalność rozpoczęli w 2020 r.

Odroczenie płatności tzw. minimalnego podatku dochodowego od budynków za miesiące marzec-maj 2020 do 20 lipca 2020 r.

Ulga ta przysługuje podatnikom, którzy ponieśli negatywne konsekwencje pandemii (jak wyżej) i których przychody zmniejszyły się co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. Drugi z warunków nie ma zastosowania w przypadkach analogicznych jak w uldze za złe długi.

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych służących do produkcji towarów przeciwdziałających epidemii COVID-19

Rozwiązanie to nie ma limitu kwotowego i dotyczy środków trwałych nabytych po 30 marca 2020 r.

Stawka 5% PIT (IP BOX) stosowana już przy obliczaniu zaliczek

Uprawnienie to stosować można tylko do dochodów pochodzących z praw własności intelektualnej wykorzystywanych do przeciwdziałania pandemii oraz ze zgłoszenia wynalazku z wnioskiem o uzyskanie prawa ochronnego do właściwego organu w ciągu z 6 miesięcy od końca miesiąca, za który obliczono zaliczkę w wysokości 5%.

Z uprawnienia tego można było korzystać za marzec 2020 r.

Ulga w zapłacie zaliczek na podatek dochodowy w przypadku działalności badawczo-rozwojowej

Koszty działalności badawczo-rozwojowej związane z opracowaniem produktów przeciwdziałających COVID-19 można rozliczać na bieżąco od marca 2020 r.

FL 2-3/2020 NASTĘPNY ARTYKUŁ: Jak wybrać dobrą powietrzną pompę ciepła?

CZYTAJ TAKŻE: Tarcza w ZUS – świadczenia postojowe i inne ulgi
                                Tarcza Lubelska: Samorządowcy wspierają firmy


Bożena Zybura – Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych I i II kadencji. Przewodnicząca Krajowej Izby Doradców Podatkowych Oddział Lubelski w latach 2010-2018.

Od 15 stycznia 1993 roku prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego.

Kontakt dla osób zainteresowanych poradą płatną: [email protected]