Stop Smog, czyli wsparcie termomodernizacji w gminach

Redakcja

Stop Smog ma przyspieszyć dzięki zmianom, które obowiązują od 1 stycznia 2021 roku. Program realizują gminy, ale jego celem jest wsparcie termomodernizacji w budynkach należących do osób o niskich dochodach.

Stop Smog to rządowy program wsparcia termomodernizacji budynków, których właścicielami są osoby bardzo niskich dochodach. W programie definiowane są one jako osoby ubogie energetycznie, czyli takie, które na ogrzewanie wydają większość swoich dochodów. Takie osoby, będące właścicielami lub współwłaścicielami  jednorodzinnych budynków mieszkalnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na wymianę lub likwidację źródeł ciepła i termomodernizację.

W odróżnieniu od Programu Czyste Powietrze dotacje Stop Smog nie trafią do indywidualnych osób, ale do gmin i to one ogłaszają przetarg na realizację zaplanowanej termomodernizacji. Osoby indywidualne mogą starać się o dofinansowanie tylko, gdy gmina, w której mieszkają, przystąpi do programu. A zainteresowanie gmin udziałem w nim nie było dotąd zbyt wysokie – ze względu na restrykcyjne warunki uczestnictwa. Dlatego, choć program funkcjonuje od 2018 roku, jego realizacja nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Aby zmienić ten stan rzeczy, rząd poluzował wymagania wobec gmin, które chcą przystąpić do programu.

Co można sfinansować ze Stop Smog?

Środki z programu Stop Smog mogą posłużyć do sfinansowania:

 • likwidacji lub wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne,
 • termomodernizacji budynku mieszkalnego (wymiana drzwi, stolarki okiennej, uszczelnienie budynku, likwidacja mostków cieplnych, docieplenie stropów);
 • podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • zapewnienia budynkom dostępu do energii z odnawialnych źródeł energii;
 • remontu i modernizacji systemu wentylacji;
 • modernizacji kominów spalinowych i dymowych;
 • instalacji automatyki do sterowania poborem energii;
 • robót budowlanych, które są związane z zamierzoną termomodernizacją;
 • prac projektowych i opracowanie dokumentacji niezbędnych do realizacji planowanej termomodernizacji;
 • audytów energetycznych i świadectw energetycznych;
 • serwisu, konserwacji i ubezpieczenia urządzeń, systemów i instalacji w okresie jaki jest wymagany dla utrzymania efektu niskoemisyjnego (5 lat).

Warunki uczestnictwa dla gmin w Stop Smog

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od stycznia 2021 roku aby wziąć udział w programie Stop Smog gmina musi:

 • mieć uchwaloną (i obowiązującą) uchwałę antysmogową:
 • wytypować do termomodernizacji przynajmniej 1% łącznej liczby gospodarstw jednorodzinnych w gminie albo co najmniej 20 budynków na terenie gminy;
 • zabezpiecz środki na wkład własny – 30% planowanych kosztów (razem z wkładem własnym właścicieli domów);
 • podpisać porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • złożyć wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska (środki na Stop Smog pochodzą z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, którym ono zarządza).

UWAGA! 

19 lutego 2021 roku Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął uchwałę antysmogową obowiązującą dla całego naszego regionu. Oznacza to, że gminy z naszego województwa mogą zgłaszać się do Stop Smog. Od 31 marca 2021 r. trwa druga tura naboru wniosków do programu.


Zakładany plan termomodernizacji musi ponadto o 30% zmniejszyć zapotrzebowanie modernizowanych budynków na energię grzewczą. Mniejsze zapotrzebowanie na energię liczy się przy tym dla całego przedsięwzięcia, a nie oddzielnie dla każdego budynku, które ono obejmuje.

Jeżeli planowana termomodernizacja obejmuje do 2% budynków w gminie, jej realizacja nie może być dłuższa niż 3 lata. Jeżeli modernizacja obejmuje ponad 2% budynków – 4 lata.

Nabór dla gmin w ramach programu Stop Smog – na nowych, łatwiejszych zasadach – NFOŚiGW planuje ogłosić w lutym, o czym poinformuje m.in. na stronie programu Czyste Powietrze.

Podstawa prawna:

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i centralnej ewidencji emisyjności budynków

CZYTAJ TAKŻE:

Ulga termomodernizacyjna i dofinansowanie w PCP
Jak sfinansować instalację PV?