Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w małej firmie

View Calendar
2021-05-10 Cały dzień

Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w małej firmie nie różni się niczym od umów zawieranych przez największe podmioty na rynku. Poprzedza je wybór instytucji finansowej, która będzie Planami pracowników zarządzała oraz utworzenie PPK.

W kwietniu mikro i małe firmy zdecydowały o utworzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Nie musiały tego robić tylko wtedy, gdy wszyscy pracownicy złożyli deklarację rezygnacji z Planów. Rezygnacja, obligatoryjnie na piśmie, była niezbędna, ponieważ zgodnie z przepisami, każdy pracownik do Planów zapisywany jest automatycznie. Jeżeli choć jedna z osób zatrudnionych na umowę o pracę, cywilno-prawną bądź o pracę nakładczą, chciała w PPK pozostać, firma musiała PPK utworzyć.  W praktyce oznacza  to, że wraz z pracownikami wybrała instytucję finansową, która będzie nimi zarządzała. Teraz musi z tą instytucją podpisać umowę o zarządzanie PPK.

Kary za niespełnienie wymogów ustawy o PPK

Pracodawcy, którzy nie dochowają terminu przewidzianego w ustawie na zawarcie umowy o zarządzanie PPK, mogą zostać ukarani grzywną. Maksymalna wysokość takiej grzywny to 1,5% funduszu wynagrodzeń w danej firmie w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.

Grzywną od od 1 tys. do 1 mln zł ukarany może być także pracodawca, który nie dopełni obowiązku:

  • zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie,
  • dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie,
  • zgłoszenia wymaganych ustawą danych lub zgłosi nieprawdziwe dane albo udzieli w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmówi ich udzielenia,
  • prowadzenia dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK.

 PPK tworzyć nie muszą firmy, które:

  • zatrudniają mniej niż 10 osób, jeżeli wszyscy pracownicy złożą deklarację rezygnacji z uczestnictwa w PPK;
  • prowadzą pracownicze programy emerytalne (PPE), w których uczestniczy co najmniej 25% zatrudnionych a składka minimalna to 3,5% wynagrodzenia pracownika.

Więcej informacji w tekście: Pracownicze Plany Kapitałowe w małej firmie

oraz na stronie: mojeppk.pl