PPK: Pracownicze Plany Kapitałowe w małej firmie

Redakcja

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych – w skrócie PPK – nakazuje, aby każda firma lub instytucja, która zatrudnia co najmniej jedną osobę podlegającą ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym utworzyła PPK dla swoich pracowników.

 

Doskonała większość firm z obowiązkiem utworzenia PPK już się uporała. Na pierwszy ogień poszły przedsiębiorstwa zatrudniająca na dzień 31 grudnia 2018 roku minimum 250 pracowników. One musiały zrobić to w ubiegłym roku, do 25 października. 1 stycznia tego roku PPK powinny utworzyć firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników. Od 1 lipca 2020 roku obowiązek ten dotyczy pracodawców, których załoga w 2019 roku liczyła od 20 do 49 osób. Teraz przyszła kolej na pozostałych. Obowiązek utworzenia PPK obejmie ich 1 stycznia 2021 roku. Wywiązać z niego mogą się najpóźniej 23 kwietnia przyszłego roku. I dużo to, i mało czasu na przygotowanie.

Dużo, bo to prawie pół roku. Mało, bo wielu przedsiębiorców prowadzących małe i mikro firmy nadal nie zna podstawowych założeń dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Konieczny udział pracowników

Przy tworzeniu PPK istotny jest wybór instytucji finansowej, która będzie nimi zarządzała. W podejmowaniu decyzji uczestniczyć powinni pracownicy. Reprezentować mogą ich związki zawodowe, o ile działają w firmie. Jeżeli nie, pracodawca musi skonsultować się z reprezentacją osób zatrudnionych, obejmującą także osoby pracujące w oparciu o umowy cywilno-prawne czy umowy o pracę nakładczą.

Z prawa udziału w wyborze zarządcy planów nie wynika, że głos pracowników jest decydujący. Gdyby porozumienia z pracownikami nie udało się osiągnąć na miesiąc przed obowiązkowym terminem utworzenia Planów, decyzję podejmuje pracodawca. On też podpisuje umowę z wybraną instytucją finansową.

Co ważne, jeden pracodawca może w jednym czasie mieć podpisaną umowę tylko z jedną instytucją finansową obsługującą PPK.

Zmiana zarządcy PPK

Zgodnie z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych, firma może może wypowiedzieć umowę o zarządzanie PPK na warunkach w tej umowie określonych. Musi wtedy dokonać wyboru innej instytucji zarządzającej Planami. Powinien także porozumieć się w tej sprawie reprezentacją pracowników.

Pracodawca zawiera z nową instytucją umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz każdej osoby zatrudnionej, która miała zawartą umowę o prowadzenie Planów na dzień poprzedzający dzień zawarcia nowej umowy. Dlatego najpóźniej na 7 dni od dnia zawarcia nowej umowy, musi je powiadomić, że złoży w ich imieniu wnioski o wypłaty transferowe środków zgromadzonych na ich rachunkach do nowej instytucji finansowej. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia każdy z uczestników Planów może – w formie pisemnej – poinformować pracodawcę, że nie wyraża zgody na przeprowadzenie takiej operacji. Jego dotychczasowe środki zostaną wówczas na rachunku PPK prowadzonym przez dotychczasowego operatora.

Jeżeli pracownika nie poinformuje o braku zgody, pracodawca złoży w jego imieniu wniosek o transfer. Wnioski będą składane już za pośrednictwem nowej instytucji finansowej.

Kary za niespełnienie wymogów ustawy o PPK

Pracodawcy, którzy nie dochowają terminu przewidzianego w ustawie na zawarcie umowy o zarządzanie PPK, mogą zostać ukarani grzywną. Jej wysokość może wynosić do 1,5% funduszu wynagrodzeń w danej firmie w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.

Grzywną od od 1 tys. do 1 mln zł ukarany może być także pracodawca, który nie dopełni obowiązku:

  • zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie,
  • dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie,
  • zgłoszenia wymaganych ustawą danych lub zgłosi nieprawdziwe dane albo udzieli w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmówi ich udzielenia,
  • prowadzenia dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK.

Zwolnienia z obowiązku utworzenia PPK

Z obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych zwolnione są firmy zatrudniające mniej niż 10 osób. Ale tylko wtedy, gdy wszyscy pracownicy złożą deklarację rezygnacji z uczestnictwa w PPK.

Pracowniczych Planów Kapitałowych nie muszą tworzyć także firmy, które prowadzą pracownicze programy emerytalne (PPE). Ale tylko ze składką na poziomie minimum 3,5% wynagrodzenia pracownika, a uczestnikami programu jest przynajmniej 25% zatrudnionych.

FL 2-3/2020 NASTĘPNY ARTYKUŁ: Szczególne rozwiązania kapitałowe podatkowe związane z COVID-19

CZYTAJ TAKŻE: Zaległy urlop
                                Od września nowe przepisy prawa pracy