Mija termin sprawozdania w BDO

View Calendar
2022-03-15 Cały dzień

Mija termin sprawozdania w BDO. Zgodnie z ustawą o odpadach firmy z branży budowlanej to wytwórcy odpadów, którzy muszą prowadzić ewidencję w BDO. Obowiązek ten nie dotyczy przedsiębiorców spełniających warunki zwolnienia.

Od ubiegłego roku ewidencję odpadów prowadzimy wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem platformy BDO. Zarejestrować musi się każdy przedsiębiorca, którego nie obejmują ustawowe zwolnienia.

Firmy z branży budowlanej uznane zostały za wytwórców odpadów, dlatego w sprawozdaniu w BDO wypełniają Dział I i XI.

Sprawozdanie w BDO wysyłamy do wszystkich urzędów marszałkowskich administrujących obszarem, na którym znajdują się miejscowości prowadzenia działalności. Jeżeli budowaliśmy lub remontowaliśmy obiekty leżące poza województwem lubelskim, musimy sprawozdanie wysłać także do marszałków województw, w których prowadziliśmy prace.

Termin sprawozdania w BDO dotyczy także tych przedsiębiorców, którzy prowadzą ewidencję uproszczoną.

Jeżeli firma nie złoży sprawozdania w BDO grozi jej kara pieniężna w wysokości od 100 do 1 mln zł. Karę finansową nałożyć może sąd lub Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Sąd nakłada kary grzywny i aresztu za:

  • brak złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO, zmianę wpisu albo o wykreślenie z rejestru;
  • złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym;
  • naruszenie obowiązku sprawozdawczego i ewidencyjnego.

 

WIOS natomiast nakłada administracyjne kary pieniężne za:

  • prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru BDO;
  • nieumieszczanie numeru rejestrowego – nadawanego przy okazji rejestracji w rejestrze BDO – na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Wskazówki do sprawozdania w BDO

Jeżeli nie masz kompletu danych i nie wyrobisz się z sprawozdaniem do 15 marca, złóż sprawozdanie niekompletne. Najważniejsze to dotrzymanie terminu. Jeżeli tego nie zrobisz, grożą ci kary finansowe. Gdy złożysz sprawozdanie niekompletne, złożysz później do niego korektę.

Pamiętaj, że  w sprawozdaniu wykazujemy odpady, które wytworzyliśmy w danym roku kalendarzowym. Nie myl ich zatem z odpadami, które przekazałeś, bo masa przekazanych odpadów nie zawsze jest równa masie odpadów wytworzonych. Zależy to od momentu wytworzenia odpadów a ten zależy od rodzaju prowadzonej działalności oraz charakteru odpadów.

Jeżeli w KPO podałeś błędny kod odpadów, nie powielaj go w sprawozdaniu.

Nie wytworzyłeś odpadów w 2021 roku? Specjaliści radzą złożyć sprawozdanie "zerowe". Nie jest ono wymagane, ale chroni cię przed interpretacjami urzędnika.

Ponieważ sprawozdanie sporządzamy na podstawie KEO, nie modyfikuj karty ewidencji po złożeniu sprawozdania.

Więcej informacji o BDO na stronie bdo.mos.gov.pl