Wsparcie termomodernizacji w firmach

Magdalena Kędra, doradca energetyczny, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Wsparcie termomodernizacji w firmach to ważne źródło finansowania zielonych inwestycji w sektorze MSP. Obecnie przedsiębiorcy mogą ubiegać się o częściowy zwrot kosztów albo środki dostępne w programie Energia Plus.

Wraz z rosnącymi cenami nośników energii rośnie zainteresowanie sektora MSP instalacjami OZE. Niestety jedną z głównych barier zielonych inwestycji w firmach są koszty jej wykonania oraz długi czas zwrotu inwestycji. Dlatego wsparcie termomodernizacji w firmach to bardzo ważne źródło finansowania takich przedsięwzięć. Obecnie przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą częściowy zwrot kosztów albo dofinansowanie inwestycji z zakresu termomodernizacji otrzymać mogą w ramach:

 • premii termomodernizacyjnej,
 • programu priorytetowego Energia Plus.

 

Premia termomodernizacyjna dla kredytobiorców

Premia termomodernizacyjna to wsparcie dla firm, które na poczet realizacji termomodernizacji zaciągnęły kredyt. Środki te przeznaczone są na jego spłatę, nie wpływają jednak na konto firmy, lecz od razu do banku udzielającego kredytu.

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca?

O premię termomodernizacyjną ubiegać mogą się wszystkie firmy bez względu na ich status prawny. Uprawnione do niej są bowiem tak osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak i osoby prawne (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne, a także spółdzielnie), o ile są właścicielem lub zarządcą:

 • budynków mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania bądź użyteczności publicznej, które stanowią własność jednostek samorządu terytorialnego i służą do wykonywania przez nie zadań publicznych;
 • lokalnych sieci ciepłowniczych bądź źródeł ciepła.

 


UWAGA!

Zaprojektowana oszczędność zużycia ciepła powinna wynosić:

 • 10% w stosunku rocznym, jeżeli firma modernizuję tylko system ogrzewania pomieszczeń;
 • 25% w stosunku rocznym, gdy firma modernizuje zarówno system ogrzewania pomieszczeń, jak i system przygotowania ciepłej wody użytkowej.

 


Na jaką premię można liczyć?

Wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi:

 • 16% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 • 21% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jeżeli obejmuje ono także montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE);
 • 50% kosztów wzmocnienia budynku wielkopłytowego. Jest to wsparcie dodatkowe (doliczane odpowiednio do 16 lub 21% premii) dla podmiotów, które realizują termomodernizację budynków z tzw. wielkiej płyty wraz z ich wzmocnieniem.

 


Gdzie złożyć wniosek?

Premia termomodernizacyjna to wsparcie dla firm, którego udziela Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Środki finansowe pochodzą z wyodrębnionego Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Aby otrzymać premię, przedsiębiorca musi złożyć wniosek w instytucji współpracującej z BGK. Wśród dziesięciu takich podmiotów znajdują się m.in.:

 • Alior Bank,
 • BNP Paribas,
 • Bank Ochrony Środowiska,
 • Bank Pocztowy

Więcej informacji o instytucjach współpracujących z BGK na stronie bgk.pl.


Energia Plus, czyli wsparcie termomodernizacji w firmach w formie pożyczki

wsparcie-termomodernizacji-w-firmieCelem programu Energia Plus jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko. Realizacja programu rozpoczęła się w roku 2019 i ma trwać do roku 2025, przy czym podpisywanie umów będzie możliwe do 2023 roku, a rozdzielanie środków będzie kontynuowane do 2025 roku.

Program obsługuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚ). Od kwietnia tego roku trwa Nabór III, w ramach którego przedsiębiorcy mogą składać w trybie ciągłym wnioski u udzielenie pożyczki na warunkach rynkowych bądź preferencyjnych. Środki na wsparcie termomodernizacji w formie dotacji rozdzielono już w ramach Naboru I i II. Wnioski o pożyczkę w Naborze III można składać do 16.12.2022 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Kto może liczyć na wsparcie?

Beneficjentami są przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, którzy wykonują działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 4 tejże ustawy o wsparcie termomodernizacji w firmie w ramach programu Energia Plus mogą ubiegać się zatem:

 • osoby fizyczne;
 • osoby prawne;
 • jednostki organizacyjne niebędące osoba prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;
 • wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

 

W dokumentach regulujących zasady udzielania dotacji nie zawarto żadnych ograniczeń związanych z wielkością firmy. Wnioski mogą więc składać mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa.

CZYTAJ TAKŻE: Wsparcie dla firm z Lubelszczyzny


Na jaką wysokość wsparcia można liczyć?

Maksymalna kwota pożyczki wynosi od 0,5 mln do 300 mln zł, nie więcej jednak niż 85% kosztów kwalifikowanych. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się wydatki określone w regulaminie programu, które przedsiębiorcy ponieśli w terminie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2025 r. Na spłatę pożyczki przedsiębiorca ma 15 lat, licząc od daty pierwszej planowanej transzy wsparcia, do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej.

Jeżeli firma ubiega się o pożyczkę na warunkach rynkowych, jej oprocentowanie ustala się na poziomie stopy referencyjnej określonej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych. Wyjątkiem są pożyczki dla spółek nowo utworzonych oraz specjalnego przeznaczenia. Wobec nich NFOŚ może zastosować nieco inne zasady. Zażądać może np. dodatkowego zabezpieczenia pożyczki bądź uwzględnić ratingi.

Oprocentowanie pożyczki preferencyjnej wynosi WIBOR 3M + 50 pb, jednak nie mniej niż 1,5% w skali roku. Jeżeli wsparcie stanowi pomoc publiczną, musi być udzielane zgodnie z aktami prawnymi dotyczącymi tego typu pomocy. NFOŚ może umorzyć 10% kwoty, którą otrzymał beneficjent, nie więcej jednak niż 1 mln zł.


Na co można uzyskać wsparcie?

Wsparcie termomodernizacji w firmach uzyskane w ramach programu Energia Plus działa podobnie jak pożyczka celowa. Otrzymane środki firma może przeznaczyć na określony w regulaminie programu rodzaj inwestycji, które przyniosą wymierne efekty w jednym z wymienionych obszarów oddziaływania firmy na środowisko:

 • zużycie surowców produkcyjnych;
 • jakość powietrza;
 • emisja substancji szkodliwych do atmosfery;
 • zużycie energii.

 

Jakie efekty trzeba uzyskać, aby otrzymać wsparcie?

Przedsięwzięcia, na które firma może otrzymać środki z programu Energia Plus, to:

1. Budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, dzięki której zmniejszy się zużycie surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych). Do przedsięwzięć tego rodzaju zalicza się m.in.:

 • zastosowanie technologii bezodpadowych albo ograniczających powstawanie odpadów;
 • wykorzystanie technologii umożliwiających zastąpienie surowców pierwotnych surowcami wtórnymi;
 • zastosowanie technologii ograniczających zużycie wody.

 

2. Zastosowanie rozwiązań ograniczających emisję substancji szkodliwych do powietrza z obiektów energetycznego spalania. Obiekty te wymienione są w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania. Po zastosowaniu nowych rozwiązań emisja powinna zmniejszyć się co najmniej do poziomu, który podaje powyższa dyrektywa.

3. Modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Jako źródło spalania rozumie się stacjonarne urządzenie techniczne, w którym następuje proces spalania paliw o mocy w paliwie większej niż 1 MW. Jeżeli łączna moc źródeł spalania jest większa niż 50 MW, emisja powinna zmniejszyć się co najmniej do poziomu określonego w standardach krajowcy albo poziomu wynikającego z konkluzji BAT (o ile są one dla takich źródeł określone).

4. Zastosowanie technologii ograniczających zmniejszających emisję substancji szkodliwych z produkcji przemysłowej (a więc nie związanej bezpośrednio ze źródłami spalania paliw).

5. Zastosowanie urządzeń, instalacji i technologii zwiększających efektywność energetyczną produkcji przemysłowej i funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zgodne z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej są to:

 • technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej i/lub ciepła (np. energooszczędne systemy napędowe czy systemy oświetleniowe);
 • modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej;
 • wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.

6. Budowa lub przebudowa jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Wsparcie dotyczy jednostek, w których do produkcji energii wykorzystuje się:

 • OZE;
 • ciepło odpadowe lub z kogeneracji;
 • niskoemisyjne paliwa gazowe;
 • mieszanki gazów;
 • gaz syntetyczny;
 • wodór.

7. Modernizacja bądź rozbudowa sieci ciepłowniczych w celu zmniejszenia strat w przesyle czy też likwidacji indywidualnych bądź zbiorowych źródeł niskiej emisji pyłów i gazów.

 


Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek składa się wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Wniosek powinien być opatrzony podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Uwaga! Wnioski złożone poza okresem ogłoszonego naboru będą odrzucane.