Zdobądź środki na poprawę bezpieczeństwa pracy

Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS, [email protected]

Pracodawcy mogą zdobyć tysiące złotych dofinansowania na poprawę bezpieczeństwa pracy w swojej firmie. Raz do roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje konkurs dla pracodawców, kolejna edycja ruszy najprawdopodobniej latem 2020 roku. Warto z wyprzedzeniem przygotować się do złożenia wniosku.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wybiera w konkursie najlepsze projekty, które dotyczą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszają zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz redukują niekorzystne oddziaływanie czynników ryzyka. Projekt może mieć charakter doradczy, inwestycyjny lub doradczo-inwestycyjny. Pracodawca może zdobyć dofinansowanie na działania, które mieszczą się w następujących obszarach:

  • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
  • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
  • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
  • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
  • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
  • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
  • wyposażenie i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
  • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
  • środki ochrony indywidualnej.

W jednym projekcie można realizować równocześnie wiele działań o różnym charakterze i z różnych obszarów technicznych.

Od kilku do kilkuset tysięcy złotych

Poziom dofinansowania zależy od wartości samego projektu i liczby osób, za które pracodawca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne. Najmniejsze firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 1 do 9 osób mogą zyskać dofinansowanie nawet do 90% szacowanej wartości projektu. Im większy zakład pracy, tym wyższa może być kwota dofinansowania, niższy procentowo jest jednak jego poziom. Najwięksi pracodawcy – zatrudniający 250 osób i więcej – mogą starać się nawet o 0,5 mln zł dofinansowania, maksymalnie 20% szacowanej wartości projektu. Maksymalne kwoty dofinansowania w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i od rodzaju zaprojektowanych działań podaję w Tabeli 1.

W obecnym roku budżetowym ZUS planuje wydać na poprawę bezpieczeństwa w zakładach pracy łącznie 50 mln zł. W przyszłym roku można się spodziewać podobnej kwoty, więc ze środków skorzysta kolejnych kilkuset pracodawców z całej Polski. Środki pochodzą z części funduszu wypadkowego przeznaczonej na działania zapobiegające wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.

Kto może wziąć udział?

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy regularnie i na bieżąco regulują zobowiązania, czyli nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne, nie zalegają również z opłacaniem podatków. Nie mogą też znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem. Z konkursu wykluczone są także przez pewien czas podmioty, które uzyskały dofinansowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w poprzednich edycjach programu. Okres, gdy nie mogą brać udział w kolejnym konkursie, mija po trzech latach od wypłaty całości ostatniego dofinansowania lub po trzech latach od dnia zwrotu dofinansowania (gdy pracodawca został zobowiązany do zwrotu z powodu nieprawidłowości).

Jak wygląda procedura?

ZUS ogłosi nową edycję konkursu na swojej stronie internetowej: www.zus.pl. Tam będzie też umieszczony wzór wniosku i aktualny regulamin konkursu. Już teraz pod adresem zus.pl/prewencja można sprawdzić dotychczasowe zasady programu i wymagania dotyczące projektów. W okresie przyjmowania zgłoszeń należy dostarczyć do ZUS wniosek wraz z niezbędną dokumentacją m.in. oceną ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy objętych projektem i pomiarami poziomu czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy.

Otrzymane wnioski sprawdza najpierw ZUS pod kątem formalnym – czy są kompletne i poprawne. Następnie dokumenty trafiają do zewnętrznych ekspertów z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, którzy odpowiadają za merytoryczną ocenę projektów. Na podstawie ich oceny powstaje lista rankingowa projektów zakwalifikowanych do realizacji. Następny krok to podpisanie umowy, która pozwoli na wypłatę dofinansowania.

Więcej informacji o programie na stronie: zus.pl/prewencja.

CZYTAJ TAKŻE: Bezpieczni w pracy 4.0

Bezpieczeństwo to styl