Wiążąca informacja stawkowa

Elżbieta Amborska, [email protected]

Od 1 listopada 2019 roku płatnicy podatku VAT mogą występować z wnioskiem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie wiążącej informacji stawkowej. Rozwiązanie to ma ułatwić przedsiębiorcom identyfikację towarów i usług na potrzeby podatkowe według nowych zasad.

Od 1 kwietnia 2020 roku przestaje obowiązywać Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług 2008, która jest podstawą identyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT. Zamiast niej do tego celu stosowane będą:

  • Nomenklatura scalona (CN);
  • Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB);
  • Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług 2015.

W tym samym czasie obowiązywać zacznie nowa matryca stawek podatku VAT.

Aby ułatwić podatnikom zapoznanie się z nowym systemem, znowelizowane przepisy ustawy o VAT umożliwiają wcześniejsze występowanie do Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej (KIS) z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS). Jej wzór znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 października 2019 roku w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej.

Co to jest wiążąca informacja stawkowa?

Wiążąca informacja stawkowa to decyzja, którą otrzymuje podatnik od Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej w odpowiedzi na złożony przez siebie wniosek. Decyzja ta musi zawierać:

  • opis towaru albo usługi bądź też kilku towarów albo usług, które składają się na jedno świadczenie;
  • ich zidentyfikowanie według odpowiedniej klasyfikacji;
  • właściwą stawkę podatku VAT.

Wydana przez Dyrektora KIS wiążąca informacja stawkowa stanowi podstawę do rozliczania się przez przedsiębiorców z podatku VAT za towary albo usługi, których dotyczy. Stanowi także ich ochronę. WIS jest bowiem wiążący nie tylko dla przedsiębiorcy. Uznawać muszą go także organa podatkowe wobec podatnika, który go uzyskał na dany towar albo usługę bądź towar i usługę składające się na jedno świadczenie. Z ochrony danego WIS będą mogli skorzystać także inni podatnicy (na warunkach określonych w rozdziale 1a dział VIII ustawy).

Zarówno ustalona w WIS klasyfikacja towaru, usługi albo towaru i usługi stanowiących jedno świadczenie, jak i ochrona skuteczne będą dopiero od 1 kwietnia 2020 roku. WIS nie dotyczy bowiem identyfikowania towarów i usług do celów podatkowych na obowiązujących aktualnie zasadach. A będzie się je stosować do 31 marca przyszłego roku. Wiążąca informacja stawkowa dotyczy identyfikacji towarów i usług w oparciu o zasady, które wejdą w życie właśnie z dniem 1 kwietnia 2020 roku.

W zakresie objętym WIS nie będą ponadto wydawane interpretacje indywidualne (nie stosuje się do niego art. 14b § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa).

Okres przejściowy

Okres przejściowy obowiązywać będzie od 1 listopada 2019 do 1 kwietnia 2020 roku. Jego granice wyznaczają terminy wejścia w życie przepisów dotyczących WIS, nowej matrycy VAT i nowej klasyfikacji towarów i usług . WIS można uzyskać już od 1 listopada 2019 roku. Znowelizowane przepisy dotyczące klasyfikacji towarów i nowa matryca stawek VAT zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2020 roku.

Okres przejściowy oznacza, że w czasie jego trwania obowiązują:

  • dotychczasowe zasady identyfikacji towarów i usług do celów podatkowych (czyli na podstawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług – PKWiU 2008);
  • dotychczasowa matryca stawek VAT.

W okresie przejściowym przedsiębiorca może uzyskać WIS, ale nie może stosować go wcześniej niż 1 kwietnia przyszłego roku.

O interpretację indywidualną w okresie przejściowym przedsiębiorca będzie mógł wystąpić także w przypadku wątpliwości dotyczących stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie stawek podatku VAT (ale też na przykład MPP – mechanizm podzielonej płatności).

Wyjątki

Jedynymi przedsiębiorcami, którzy uzyskując WIS już teraz, muszą go stosować i są przez niego chronieni wobec fiskusa są wydawcy książek, broszur, map oraz prasy (gazet, dzienników i czasopism) – we wszystkich postaciach (drukowanych, na nośnikach fizycznych i w formie elektronicznej). Wydawnictwa te już od 1 listopada tego roku do celów podatkowych identyfikuje się na podstawie Nomenklatury scalonej (CN) – wydawnictwa drukowane oraz na nośnikach fizycznych (towary) oraz – w okresie przejściowym – według PKWiU 2008. Szczegółowy ich katalog zawarty jest w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej z 9 sierpnia 2019 r.

Ochrona wynikająca z WIS w okresie przejściowym będzie dla wymienionych wydawnictw skuteczna w odniesieniu do czynności (dostaw towarów i świadczenia usług), które przedsiębiorca wykonał:

  • po dniu, w którym WIS otrzymał – w przypadku podatnika, dla którego została ona wydana;
  • po dniu zamieszczenia WIS w Biuletynie Informacji Publicznej organu wydającego WIS – w odniesieniu do innych podmiotów korzystających z WIS.

CZYTAJ TAKŻE: Split payment – metoda podzielonej płatności

Biała lista VAT