Ulga na kasę fiskalną on-line – jak ją rozliczyć?

Elżbieta Amborska, [email protected]

Ulga na kasę fiskalną on-line przysługuje każdemu przedsiębiorcy, który taką kasę zakupi w terminie i będzie prowadził ewidencję sprzedaży towarów i usług zgodnie z przepisami. Rozliczyć ją można na trzy różne sposoby.

Obowiązek stosowania kas fiskalnych on-line objął budowlankę w lipcu tego roku. Od sierpnia przedsiębiorcy z branży mogą zatem korzystać z przysługującej im ulgi na zakup takiego urządzenia. Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT ulga na kasę fiskalną on-line wynosi do 90% ceny zakupu netto, nie więcej jednak niż 700 zł. Ponieważ najtańsze kasy on-line kosztują ponad tysiąc zł, każdy, kto spełni warunki ustawy, może odliczyć pełną kwotę ulgi.

Dla kogo ulga na kasę fiskalną on-line?

Ulga na zakup kasy fiskalnej on-line przysługuje każdemu przedsiębiorcy, który:

 • rozpoczyna ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej on-line, wywiązując się z obowiązku, jaki nakładają na niego przepisy podatkowe;
 • wprowadza ewidencję za pomocą kasy fiskalnej on-line dobrowolnie;
 • wymienia, zgodnie z przepisami, urządzenie fiskalne z zapisem elektronicznym na kasę fiskalną on-line.

Z ulgi korzystać mogą zatem zarówno przedsiębiorcy będący czynnymi płatnikami VAT, jak i ci, którzy z VAT-u są zwolnieni.

Aby z ulgi skorzystać przedsiębiorca musi:

 • kupić kasę fiskalną on-line w przewidzianym dla niego terminie;
 • rozpocząć ewidencjonowanie towarów bądź usług w okresie potwierdzenia (homologacji) kasy, o którym mowa w art. 111 ust. 6B ustawy o VAT;
 • posiadać fakturę potwierdzającą zakup kasy rejestrującej oraz dowód zapłaty całej należności za jej zakup.

Dla budowlanki termin obowiązkowego stosowania kas fiskalnych on-line przypada na 1 lipca 2021 roku. Firma może z ulgi skorzystać więc tylko wtedy, gdy kasę on-line uruchomi najpóźniej tego dnia. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy, którzy korzystają ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej on-line.

Przypominamy, że zwolnienie takie jest możliwe w trzech przypadkach:

 • sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła w firmie 20 tys. zł. Jeżeli firma rozpoczęła działalność w trakcie roku, wysokość sprzedaży liczy się proporcjonalnie do czasu trwania działalności;
 • rozliczenia z osobami fizycznymi przedsiębiorca realizuje w formie bezgotówkowej (przelewami, płatność kartą), a płatności za daną usługę dokonywane są w całości (nie ma możliwości płacenia w ratach);
 • przedsiębiorca złożył do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla prowadzonej działalności wniosek o odroczenie obowiązku stosowania kasy fiskalnej on-line w przewidzianym dla niego terminie i uzyskał pozytywną decyzję w tej sprawie.

Gdy przychody przedsiębiorcy przekroczą 20 tys. zł albo pobierze on płatność gotówką bądź w ratach, traci prawo do zwolnienia. Na wprowadzenie kasy fiskalnej on-line do ewidencji sprzedaży ma on wówczas dwa miesiące, licząc od końca miesiąca, w którym doszło do zdarzenia wykluczającego zwolnienie.


Pamiętaj!

Wszystkie zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej on-line trwają nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 roku!


Potwierdzeniem fiskalizacji kasy fiskalnej on-line jest pierwszy raport dobowy, który generuje serwisant uruchamiający urządzenie. Dokument ten kieruje się automatycznie do CRK i jest wystarczającym potwierdzeniem fiskalizacji. Przedsiębiorca nie musi zatem składać w urzędzie skarbowym żadnych pism i zaświadczeń potwierdzających fiskalizację kasy.

Ulga na kasę fiskalną on-line, gdy firma jest czynnym podatnikiem VAT

Podatnicy VAT czynni dokonują odliczenia ulgi w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży na kasie lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. Odliczenia dokonują w rozliczeniu podatkowym za miesiąc lub kwartał, w którym spełnili jednocześnie dwa warunki:

 • rozpoczęli ewidencjonowanie sprzedaży na nowej kasie;
 • uregulowali całą należność wynikającą z faktury wystawionej przez serwis kas.

Przepisy regulujące kwestię odliczania ulgi przez czynnych podatników VAT znalazły się w § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika. Zgodnie z nimi kwotę ulgi czynni podatnicy VAT mogą odliczyć, stosując jedną z trzech następujących metod:

 • pomniejszenie kwoty podatku należnego o kwotę ulgi na zakup kas;
 • zwrot całości lub części kwoty ulgi na zakup kas;
 • powiększenie o całość lub część kwoty ulgi na zakup kas kwoty podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Pomniejszenie kwoty podatku należnego

To podstawowa metoda odliczania ulgi na kasę fiskalną on-line. Polega ona na odpisaniu kosztu zakup urządzenia od podatku, który firma musiałaby zapłacić. Służy do tego pole P_49 deklaracji JPK_V7M/V7K. Jeżeli kwota podatku należnego jest niższa niż kwota ulgi, ulgę odlicza się w kolejnych okresach rozliczeniowych. Co ważne, nie muszą to być okresy następujące po sobie.

Zwrot części lub całości kwoty ulgi

Przedsiębiorca stosuje tę metodę, gdy:

 • nie może zastosować pomniejszenia kwoty podatku należnego, na przykład wtedy, gdy rozliczenie wychodzi na zero;
 • woli zastosować metodę zwrotu.

W takich przypadkach kwotę ulgi wykazuje on w deklaracjach JPK_V7M/V7K w polach P_52, P_53 oraz P_54.

Należny zwrot urząd skarbowy przelewa wówczas na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek w SKOK, której jest członkiem.

Powiększenie kwoty podatku naliczonego do przeniesienia

Powiększenie o całość lub część kwoty ulgi kwoty podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy przedsiębiorca stosuje w sytuacjach jak powyżej. W deklaracjach JPK_V7M/V7K kwotę ulgi wykazuje wówczas w polach P_52, P_53 oraz P_62.


UWAGA!

W świetle obowiązujących przepisów nie ma żadnych limitów dotyczących możliwości wykazywania do zwrotu bądź przeniesienia przysługującej podatnikowi kwoty ulgi.


Rozliczenie ulgi na kasę on-line przez podatników zwolnionych z VAT

Podatnik zwolniony z VAT składa do urzędu skarbowego wniosek o zwrot kwot wydanych na zakup kas on-line. Najwcześniej może to zrobić w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczął ewidencjonowanie i spełnił omówione wyżej warunki. Przepisy dotyczące ulgi na kasę online w 2021 r. nie określają sformalizowanego wzoru takiego wniosku. W § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących znalazły się jednak informacje na temat danych, jakie dokument taki powinien zawierać oraz wymaganych załączników. W przypadku firm z branży budowlanej są to:

 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika;
 • dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej.
 • numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu.

Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć kopię:

 • faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z kopią dowodu zapłaty całej należności;
 • raportu fiskalnego miesięcznego wystawionego przy użyciu kasy rejestrującej potwierdzającego prowadzenie ewidencji sprzedaży.

Na dokonanie zwrotu ulgi, która przysługuje danemu przedsiębiorcy, urząd skarbowy ma 25 dni, licząc od dnia dostarczenia wniosku przez podatnika.


Czy wiesz, że…

Ulgę otrzymaną na zakup kasy fiskalnej będziesz musiał zwrócić, gdy w okresie 3. lat od rozpoczęcia ewidencjonowania za jej pomocą:

 • zakończysz działalność gospodarczą;
 • trwale zaprzestaniesz prowadzenia ewidencji za pomocą kasy, na którą ulgę otrzymałeś;
 • nie poddasz kasy, której dotyczy ulga, obowiązkowemu przeglądowi technicznemu w terminie określonym w rozporządzeniu;
 • naruszysz obowiązki związane z koniecznością zapewnienia danej kasie on-line połączenia umożliwiającego przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas.

Kwotę zwracanej ulgi musisz przelać na rachunek urzędu skarbowego. Czynni podatnicy VAT mają na to czas do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły okoliczności obligujące do zwrotu. Podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT natomiast muszą to zrobić do końca miesiąca następującego po tym miesiącu.


CZYTAJ TAKŻE:
Kasa fiskalna on-line dla budowlanki – jaką wybrać?
JPK_VAT z deklaracją – nowe zasady wypełniania