Ubezpieczenie instalacji PV w firmie wraz z produkcją prądu!

Elżbieta Amborska, [email protected]

Ubezpieczenie instalacji PV w firmie w wielu towarzystwach możliwe jest tylko jako ochrona mienia. O ochronie w ramach ubezpieczenia dedykowanego fotowoltaice z Tomaszem Szejnochem, ekspertem Wiener w imieniu Fachowca Lubelskiego rozmawia Elżbieta Amborska.

Elżbieta Amborska : Panie Tomaszu, Wiener to jedno z niewielu towarzystw ubezpieczeniowych w naszym kraju, które oferuje ubezpieczenie dedykowane instalacji PV w firmie. Jakiego rodzaju to ubezpieczenie?

Tomasz Szejnoch: W ubezpieczeniu dla klientów korporacyjnych – czyli firm, które stawiają instalacje fotowoltaiczne w celu sprzedaży energii lub na potrzeby własne – obowiązuje zakres ubezpieczenia w formule all risk z krótkim katalogiem wyłączeń, z możliwością objęcia ochroną utraty przychodu ze sprzedaży energii elektrycznej wskutek szkody w samej instalacji.

Współpracujemy również z firmami specjalizującymi się w dystrybucji, montażu lub serwisowaniu instalacji, które oferują ochronę w pierwszym roku dla swoich klientów. Istnieje też możliwość zawarcia takiej umowy na dłuższe okresy: trzy- lub nawet pięcioletnie, zależnie od zapotrzebowania wynikającego głównie z okresu kredytowania. Tego typu ubezpieczenie ma formułę grupową, gdzie ubezpieczającym jest firma dystrybuująca lub montująca panele, a ubezpieczonymi są poszczególni klienci. Składkę zazwyczaj pokrywa Ubezpieczający.

EA: Jaki zakres ochrony obejmuje takie ubezpieczenie?

TS: W systemie all risk, zgodnie z OWU korporacyjnymi, nie definiujemy zdarzeń objętych ochroną. Nazywamy tylko zdarzenia z niej wyłączone. Są to typowe ryzyka, zwykle wyłączone w umowach ubezpieczeniach. Należą do nich takie zdarzenia, jak wojna, akty terroru, szkody wyrządzone umyślnie, wady i usterki istniejące przed zawarciem umowy ubezpieczenia, naturalne powolne zużycie, szkody za które odpowiada strona trzecia. Dotyczy to przede wszystkim substancji materialnej instalacji. Warto natomiast zwrócić uwagę, na coś innego. Ubezpieczenie instalacji PV w firmie, które jest przeznaczone wyłącznie dla fotowoltaiki, swoim zakresem obejmuje także koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, odzyskania danych z systemu operacyjnego, przeniesienia i zabezpieczenia mienia po szkodzie, frachtu lotniczego części zamiennych, robót pomocniczych. Co więcej, takie ubezpieczenie uwzględnia także ochronę w zakresie finansowych skutków przerwy w produkcji energii. Obejmuje ona koszt niesprzedanej energii, z uwzględnieniem systemów wsparcia finansowego branży OZE.

EA: Zakładam, że przy tak wielostronnej ochronie składka ubezpieczeniowa jest raczej dość wysoka?

TS: Niekoniecznie. W przypadku klienta korporacyjnego (firm) nie posługujemy się z góry ustaloną taryfą. Wysokość składki w ubezpieczeniach PV dla firm określamy w drodze negocjacji, na podstawie regulacji wewnętrznych w pionie korporacyjnym. Jej ostateczna wysokość zależy przede wszystkim od wartości instalacji, czyli sumy ubezpieczenia. Ważne jest także miejsce, w jakim została posadowiona (dach/grunt) i tryb świadczenia umowy serwisowej.

EA: Wszystkie towarzystwa oferujące jakieś ubezpieczenie fotowoltaiki zawarcie umowy uzależniają od pewnych warunków. Jakie wymagania stawia Wiener zanim dojdzie do zawarcia umowy na ubezpieczenie instalacji PV w firmie?

TS: Warunkiem koniecznym do objęcia instalacji ochroną jest, aby była kompletna i gotowa do pracy oraz posadowiona w odpowiednim miejscu.

EA: To znaczy?

TS: Za kompletną i gotową do pracy przyjmujemy taką instalację PV, którą po zakończeniu testów próbnych i rozruchu można uruchomić lub już jest uruchomiana. Oczywiście zgodnie z dokumentacja potwierdzającą gotowość do użycia. Odpowiednio posadowiona zaś jest taka instalacja, która znajduje się poza określonymi strefami. Jest to: wybrzeże morskie, strefa przepływów wezbrań powodziowych i bezpośredniego zagrożenia powodzią. W tym ostatnim przypadku oznacza to, że instalacja PV nie może znajdować się pomiędzy wałem przeciwpowodziowym a linią brzegu. Strefy wezbrań zaś określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

EA: I to już wszystkie wymagania, jakie stawiacie instalacji PV w firmie, którą klient chciałby ubezpieczyć?

TS: Ponieważ nasze ubezpieczenie instalacji PV w firmie obejmuje także ochronę przed kradzieżą, wandalizmem czy dewastacją, również i w tym zakresie trzeba spełnić pewne wymagania. Jeżeli miejsce ubezpieczenia, na którym stoi instalacja, jest zamieszkałe na stałe, to istotny jest sposób jego zabezpieczenia. Powinno ono być ogrodzone ze wszystkich stron w sposób ciągły. Ogrodzenie musi mieć co najmniej 1,60 m wysokości i być w dobrym stanie technicznym. Wejście na teren, na którym znajduje się instalacja PV, trzeba zabezpieczyć bramą zamykaną co najmniej na 1 zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową. Klucze do tych urządzeń muszą być zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. Jeżeli instalacja znajduje się na gruncie, wymagamy monitoringu antywłamaniowego wszystkich prostych odcinków ogrodzenia.

EA: A co jeżeli instalacja znajduje się na terenie niezamieszkałym?

TS: Takie miejsce powinno być zabezpieczone podobnie jak teren zamieszkały. Dodatkowo trzeba objąć je monitoringiem. Zamiast monitoringu klient może objąć je całodobowym dozorem przez wyspecjalizowaną agencję ochrony.

EA: Ile trwa okres ubezpieczenia?

TS: Umowy grupowe z dystrybutorami instalacji trwają rok. Sama ochrona jednak dla każdego klienta (nabywcy instalacji) trwa rok, trzy lub pięć lat. Taką umowę klient może przedłużyć indywidualnie poprzez kontakt z jednostką terenową Wiener.

Jeżeli umowę chce zawrzeć z nami bezpośrednio klient korporacyjny, może to być okres jeszcze dłuższy, zależnie od jego potrzeb. Odnowienie takiego ubezpieczenia następuje na wniosek ubezpieczającego.

EA: Na koniec chciałabym zadać pytanie, na które pewnie wszyscy chcą znać odpowiedź. Na jakie odszkodowanie może liczyć firma w przypadku szkody objętej ubezpieczeniem?

TS: Wypłacamy odszkodowanie w wartości odtworzeniowej. Wartość tę rozumiemy jako wartość odpowiadającą cenie nabycia nowego przedmiotu ubezpieczenia. Uwzględnia to takie same lub najbardziej zbliżone parametry techniczne, jego typu i rodzaju, wraz kosztami opakowania, transportu i montażu (o ile koszty te uwzględnia się w cenie nabycia, bez uwzględnienia zniżek i rabatów). Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w OWU.

W przypadku klienta korporacyjnego odszkodowanie zawiera dodatkowe koszty przewidziane w OWU. Jeżeli umowa obejmuje także ubezpieczenie od finansowych skutków przestoju instalacji – koszt niesprzedanej energii w okresie przestoju po zniszczeniu lub uszkodzeniu instalacji.

Umowy grupowe, zawierane z dystrybutorami instalacji zawierane są na rok, jednak ochrona dla każdego klienta – nabywcy instalacji trwa rok, trzy lub pięć lat i może być przedłużona indywidualnie poprzez kontakt z jednostką terenową Wiener.

EA: Dziękuję za rozmowę.

 

CZYTAJ TAKŻE:
Fotowoltaika dla firm – jakie wsparcie w 2021 roku?
Instalacja fotowoltaiczna w firmie – jak ją ubezpieczyć?