Technik dekarstwa od 2021 roku?

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy

Technik dekarstwa może wejść do katalogu zawodów. Polskie Stowarzyszenie Dekarzy złożyło wniosek do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o jego utworzenie oraz niezbędne zmiany w systemie i programie nauczania w szkołach branżowych.

Wniosek o utworzenie nowego zawodu, jakim ma być technik dekarstwa, Polskie Stowarzyszenie Dekarzy złożyło w ramach prowadzonego przez siebie projektu o nazwie: Zawód Przyszłości Dekarz. Projekt realizowany jest już od 4 lat i ma na celu między innymi:

 • popularyzację wśród młodzieży kształcenia w zawodach dekarz, blacharz i cieśla;
 • wsparcie doradztwa zawodowego i rekrutacji do szkół branżowych.

W ubiegłym roku Stowarzyszenie otrzymało grant duńskiej organizacji The Velux Foundations, wspierającej wybrane inicjatywy społeczne i edukacyjne w wielu krajach na świecie. Dzięki niemu możliwe było rozwinięcie działań projektu na szerszą skalę. W zakresie metodologii projekt wpierany jest także przez duński Aarhus University. Uczelnię, która posiada ogromne doświadczenie w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego.

Brak kadr coraz bardziej dotkliwy

Projekt Zawód Przyszłości Dekarz to odpowiedź PSD na sytuację w branży budowlanej. Od lat ocenia się ją jako bardzo trudną. Obecnie w firmach świadczących usługi dekarskie brakuje pracowników wszystkich szczebli. Od pomocników począwszy, poprzez wykwalifikowanych specjalistów, na pracowników organizujących i nadzorujących wykonywane prace podległych brygad budowlanych kończąc.

W Centralnej Bazie Ofert Pracy (CBOP) znajduje się wprawdzie zaledwie 300 wakatów (na dzień 30.10.2020). To  nie odzwierciedla jednak w pełni sytuacji w firmach. Z doświadczenia wiemy, że efektywność pozyskiwania pracowników tą drogą jest bardzo niska i przedsiębiorcy rzadko korzystają z tej formy. Aby oszacować rzeczywistą skalę wakatów w branży dekarskiej, PSD przeprowadziło zatem badanie własne. Wyniki są porażające. Szacujemy, że obecnie brakuje nawet 15 000 wykwalifikowanych pracowników. Tak duży niedobór kadr powoduje ogromne problemy z realizacją usług.

Nasze badania ujawniły jeszcze jedno. Pracodawcy z branży potrzebują pracowników o wysokich kompetencjach zawodowych. Oczekują, że w zakresie jego umiejętności będzie między innymi:

 • przygotowywanie kosztorysów;
 • organizacja i nadzór prac dekarskich;
 • posługiwanie się dokumentacją projektową i wykonawczą;
 • montaż urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej na dachu.

Technik dekarstwa to więcej niż dekarz

technik-dekarstwaSzkoły branżowe I stopnia nie kształcą tylu wykwalifikowanych dekarzy, ilu potrzebuje rynek budowlany. Szacuje się, że rocznie w całym kraju naukę w tym kierunku kończy jedynie 40-50 osób (źródło: badanie własne PSD). Kilkudziesięciu absolwentów rocznie, to zaledwie promil potrzeb rynku.

PSD wkłada wiele wysiłku w promocję zawodu dekarza. Organizujemy i prowadzimy spotkania informacyjne z uczniami i rodzicami. Bierzemy udział w targach szkolnych i kreujemy pozytywny wizerunek dekarza w różnych kanałach informacyjnych. Mimo to efekty popularyzacji zawodu są znikome. Z prostego powodu – braku możliwości kontynuacji kształcenia. Edukacja dekarzy kończy się na szkole branżowej I stopnia. Dla wielu uczniów tymczasem możliwość zdobycia wykształcenia średniego, Świadectwa Dojrzałości i otwarta droga do studiowania jest ogromnie ważna.

Ważnym argumentem za koniecznością rozwoju kształcenia dekarzy jest także fakt, że zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie jest i będzie duże. Od lat prognozy ministerstwa edukacji pozostają niezmienne. Zgodnie z nimi rynek krajowy – we wszystkich województwach – będzie potrzebował dekarzy.

Technik dekarstwa zawodem

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy złożyło do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wniosek o utworzenie zawodu Technik dekarstwa. W jego zakresie będą dwie odrębne kwalifikacje:

 • Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich (BUD.03.) – kwalifikacja wyodrębniona w obecnym zawodzie Dekarz, realizowanym w branżowej szkole I stopnia;

 • Organizacja i kontrola wykonywania pokryć dachowych oraz sporządzanie kosztorysów – propozycja drugiej kwalifikacji realizowanej w tym zawodzie.

Kształcenie w branżowej szkole II stopnia jest kontynuacją kwalifikacji z poprzedniego etapu kształcenia i trwa dwa lata. Umożliwia absolwentom branżowej szkoły I stopnia (w tym przypadku w zawodzie Dekarz) nabycie umiejętności z drugiej kwalifikacji oraz uzyskanie wykształcenia średniego branżowego. Po zdaniu egzaminu zawodowego uczniowie uzyskują dyplomu technika.

Pozytywna odpowiedź Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zainicjuje rozpoczęcie prac Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie przygotowania podstawy programowej do nauczania zawodu Technik dekarstwa. Tym samym otworzy drogę dla II stopnia szkoły branżowej w tej specjalności. Oznacza to, że najprawdopodobniej już we wrześniu 2021 r. uczniowie będą mogli podjąć kształcenie zawodu związanego z technologią wykonywania konstrukcji i pokryć dachowych na poziomie szkoły średniej. Jest równoznaczne z ukończeniem jej ze Świadectwem Dojrzałości i dyplomem Technika. Nauka w obu przypadkach trwać będzie 5 lat:

 • w trybie jednolitym w Technikum;
 • w branżowej szkole I a następnie II stopnia.

Nowy zawód będzie rewolucją w kształceniu dekarzy i otworzy nową ścieżkę rozwoju dla jego młodych adeptów. Docelowo zaś zasili rynek pracy w wykwalifikowanych pracowników o nowych kompetencjach.

Oprac. Redakcja

Więcej informacji na: www.zawodprzyszloscidekarz.pl; www.facebook.com/DekarzPSD/

CZYTAJ TAKŻE: Dekarz – zawód coraz bardziej nowoczesny


Polskie Stowarzyszenie Dekarzy

Od 1999 roku zrzesza osoby zawodowo związane z branżą dachową: wykonawców, ekspertów, projektantów, dostawców oraz producentów materiałów budowlanych przeznaczonych do budowy dachów. Do celów statutowych Stowarzyszenia należy między innymi:

 • kształcenie młodych rzemieślników,
 • podnoszenie kwalifikacji grupy zawodowej,
 • propagowanie dobrych praktyk w wykonywaniu pokryć dachowych i izolacji,
 • upowszechnianie wytycznych dotyczących bezpieczeństwa pracy na wysokości,
 • podnoszenie świadomości społecznej na temat pracy dekarza.

Stowarzyszenie posiada 14 oddziałów regionalnych oraz współpracuje z ponad 100 partnerami z branży pokryć dachowych.

Zawód Przyszłości Dekarz

Projekt edukacyjny realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy we współpracy z organizacjami branżowymi, samorządami i Ministerstwem Edukacji. Do jego głównych celów należy:

 • poprawa jakości nauczania przedmiotów zawodowych wśród nauczycieli,
 • wyszkolenie co najmniej 60 uczniów rocznie w ośrodkach szkoleniowych,
 • otwarcie i wyposażenie w narzędzia i materiały dydaktyczne 6 ośrodków kształcenia praktycznego,
 • opracowanie pozycji merytorycznych do nauki zawodu, w tym modułowego podręcznika i zeszytów ćwiczeń dla uczniów.

Projekt Zawód Przyszłości Dekarz jako pierwsza inicjatywa tego typu otrzymał dotację duńskich Fundacji Villum Fonden i Velux Fonden na realizację zadań związanych z kształceniem zawodowym i walką z wykluczeniem społecznym na terenach wiejskich. Fundacje Velux są całkowicie odrębne od firmy VELUX i Stowarzyszenie w ramach projektu nie ma żadnych zobowiązań bezpośrednio wobec firmy VELUX. Oznacza to, że udział w tym projekcie mogą brać wszyscy zainteresowani partnerzy z branży. Projekt wspierany jest przez liderów branży dachowej:Balex Metal, VELUX, Hanbud, Creaton, Blachprofil 2 i Dakea.