Tarcza: Pakiety lokalne

Elżbieta Amborska, [email protected]

W dobie pandemii firmy mogą liczyć na wsparcie władz lokalnych. Do działań antykryzysowych włączyli się samorządowcy, wprowadzając ulgi w opłatach czynszów i podatków od nieruchomości. Zakres pomocy jednak nie wszędzie jest taki sam.

Możliwość wspierania firm na szczeblu lokalnym władzom samorządowym umożliwiła już w marcu specustawa o przeciwdziałaniu epidemii. Część samorządów zareagowała bardzo szybko i jeszcze w tym samym miesiącu podjęła działania zapobiegające zapaści miejscowej przedsiębiorczości. Inne najwyraźniej potrzebowały więcej czasu na przemyślenia planu wspierania lokalnego biznesu. Prawdziwy wysyp decyzji w sprawie pomocy dla firm dotkniętych pandemią Covid-19 nastąpił w kwietniu. Swój pakiet antykryzysowy przygotował między innymi Sejmik Województwa Lubelskiego, Rada Miasta Lublin, a także liczne miasta powiatowe.
Większość samorządów firmom oferuje ulgi w zakresie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy i najmu nieruchomości. Niektóre zdecydowały się także na obniżenie podatków lokalnych. Sejmik Województwa Lubelskiego podjął ponadto decyzję o poluzowaniu niektórych zasad dotyczących korzystania ze funduszy unijnych. To dobra wiadomość dla przedsiębiorców realizujących inwestycje finansowane ze środków wspólnotowych.

Niższe czynsze

Z ułatwień w opłacie czynszów skorzystać mogą wszyscy przedsiębiorcy, którzy musieli wstrzymać bądź ograniczyć swoją działalność gospodarczą. Również ci, których przychody wyraźnie zmalały. Nie wszyscy skorzystają jednak z takiej samej pomocy. Jej zakres zależy bowiem od branży, w której działają i zakresu pomocy udzielanej przez poszczególne władze lokalne.

Na największe ulgi mogą liczyć firmy, które musiały zamknąć swoje lokale albo znacząco ograniczyć ich funkcjonowanie (np. hotele). Ale i tu wszystko zależy od władz lokalnych. W Tomaszowie Lubelskim na przykład opłaty obniżane są proporcjonalnie w stosunku do okresu nieprowadzenia działalności. Przedsiębiorcy z Kraśnika zaś mogą wnioskować o nienaliczania opłat czynszowych za wynajem albo dzierżawę nieruchomości przez okres trzech miesięcy. W Lublinie natomiast mogą ubiegać się o 90% obniżkę stawki czynszu.

Na ulgi w zakresie opłat za wynajem bądź dzierżawę nieruchomości gminnych liczyć mogą także firmy, które działalność cały czas prowadzą. Pod warunkiem, że ponoszą znaczące straty, które we właściwy sposób udokumentują. Samorząd może wówczas zredukować ich czynsz o 50%, odroczyć im termin płatności czynszu albo rozłożyć go na raty.

W niektórych miastach, na przykład w Lublinie i Puławach, przedsiębiorcy mogą wnioskować o odroczenie do 30 czerwca br. terminu płatności za użytkowanie nieruchomości należących do gminy. Przedsiębiorcy z Lublina mogą starać się także o rozłożenie ich na raty.


Uwaga! Firmy prowadzące działalność gospodarczą na majątku stanowiącym własność wojewódzką mogą ubiegać się o umorzenie w całości lub części należności wobec Województwa Lubelskiego. Aby uzyskać ulgę w czynszu konieczne jest złożenie wniosku – zgodnie z wymogami określonymi w uchwale nr XI/193/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie cywilnoprawnych należności pieniężnych przypadających Województwu Lubelskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg


Niższe podatki

Nie wszystkie samorządy, które opracowały swoje programy wsparcia, zdecydowały się na wprowadzenie ulg w zakresie należności za czynsze i podatków lokalnych jednocześnie. Tak jest na przykład w Tomaszowi Lubelskim. Są jednak i takie, które wprawdzie czynszów nie zredukowały, ale za to dopuszczają możliwość odroczenia lub rozłożenia na raty należności podatkowych. Takie wsparcie oferuje na przykład samorząd Janowa Lubelskiego. Dopuszcza nawet możliwość umorzenia podatku, jeżeli stan pandemii będzie się przedłużał, a przedsiębiorca nie będzie zarobkował albo jego przychody będą znacząco niższe.

Do samorządów, które w ramach wspierania lokalnego biznesu wprowadziły nie tylko ulgi w zakresie czynszów, ale zdecydowały się także na ulgi podatkowe, należą między innymi władze Kraśnika i Lublina. Przedsiębiorcy z Kraśnika mogą ubiegać się o odroczenie podatków od nieruchomości i środków transportu aż na pół roku. Firmy z Lublina zaś mogą starać się zarówno o odroczenie terminu płatności podatków lokalnych, jak i o rozłożenie ich na raty.

Funkcjonowanie programów unijnych

W ramach Lubelskiego Pakietu Antyrkyzysowego Zarząd Województwa Lubelskiego postanowił poluzować nieco zasady realizacji i naboru projektów finansowanych ze środków unijnych. Ze względu na utrudnienia spowodowane wprowadzeniem ogólnonarodowej kwarantanny Pakiet przewiduje:

 • wydłużenie terminów składania wniosków o płatność, okres realizacji projektu oraz możliwość wprowadzania zmian do projektu (w drodze aneksowania umów z beneficjentami);
 • stosowanie dodatkowej karencji w spłacie pożyczki ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego oraz możliwość zastosowania tzw. wakacji kredytowych w trakcie okresu finansowania inwestycji, a także możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek;
 • wydłużenie terminów naboru w ramach konkursów kierowanych do przedsiębiorców, terminów składania uzupełnień, poprawek bądź wyjaśnień do wniosku o dofinansowanie oraz umożliwienie podpisywania umów w terminie późniejszym niż pierwotnie zaplanowany w regulaminie.

Jak ubiegać się o wsparcie w ramach pakietów lokalnych?

Aby uzyskać pomoc w spłacie należności wobec gminy z tytułu czynsz bądź podatków lokalnych, przedsiębiorca musi złożyć w urzędzie gminy, w której prowadzi działalność, następujące dokumenty (pliki zawsze do pobrania/uzupełnienia na stronie danego urzędu):

 •  wniosek o udzielenie określonego wsparcia;
 • oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis;
 • formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 • sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów);
  dokumenty finansowe za I kwartał 2020 roku lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej;
 • oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) – stanowiące podstawę dla ubiegających się o ulgę w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym (jak np. użytkowanie wieczyste, dzierżawa, czynsz).

Wniosek podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami, przedsiębiorca może złożyć:

 • w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP;
 • mailem na adres elektroniczny wskazany na stronie danego urzędu;
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na wskazany przez dany urząd adres.