Szczególne rozwiązania podatkowe związane z COVID-19

Bożena Zybura, doradca podatkowy

Tarcza Antykryzysowa to szereg zmian w przepisach, które mają pomóc firmom przetrwać wyjątkową sytuację, jaką jest pandemia COVID-19. Część z nich w tym szczególnym okresie zdejmuje z przedsiębiorców nałożone na nich prawem obowiązki. Dotyczy to także fiskusa.

W związku pandemią koronawirusa ustawodawca wprowadził do polskiego systemu prawa tzw. Tarczę Antykryzysową, której istotną częścią są szczególne rozwiązania dla przedsiębiorców. Wśród licznych zmian w przepisach regulujących funkcjonowanie firm, znalazły się także te dotyczące ich rozliczeń z fiskusem.

Ponieważ Tarcza ma charakter dynamiczny i ciągle wprowadzane są nowe rozwiązania, przedsiębiorcy na bieżąco powinni obserwować wprowadzane zmiany. Między innymi te dotyczące terminów wejścia w życie nowych regulacji – na przykład JPK_VAT z deklaracją, oraz tych, w których muszą wywiązać się ze swoich obowiązków – na przykład wobec fiskusa. Poniżej przedstawiam obwiązujący na dzień 5 czerwca 2020 katalog najważniejszych dla firm zmian w zakresie prawa podatkowego.

Odroczenie terminu na złożenie zeznań rocznych CIT i zapłaty podatku z nich wynikającej (rozporządzenie Ministra Finansów z 27.03.2020 Dz.U. Poz. 542):

CIT8 – do 31.05.2020 (gdy rok podatkowy jest równy z rokiem kalendarzowym i pozostali);
CIT8 – do 31.07.2020 (dla podatników osiągających dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust 1 u.p.d.o.p., gdy przychody z działalności pożytku publicznego stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów uzyskanych w danym roku).

Złożenie zeznań rocznych PIT do końca maja 2020 traktowane na równi z czynnym żalem

Zmian ta ma związek z tym, że w przypadku gdy zeznanie PIT złożono po 30 kwietnia br. i wynika z niego obowiązek dopłaty podatku za 2019 r. powstaje zaległość podatkowa i obowiązek naliczenia odsetek za zwłokę.

Wsteczne na rozliczenie straty podatkowej za 2020 r.

U podatników PIT i CIT w 2020 r. (w roku podatkowym innym niż rok kalendarzowy obejmującym miesiące z 2020 r.) może powstać strata podatkowa, którą pod pewnymi warunkami będzie można w całości lub części rozliczyć z dochodami za 2019 r. poprzez korektę zeznania, ale dopiero w 2021 r. :

 • w marcu 2021 r. przez podatników CIT;
 • w kwietniu 2021 r. przez podatników PIT.

Warunkiem skorzystania z tego rozwiązania jest:

 • powstanie straty za 2020 i wykazanie dochodu w zeznaniu za 2019 r.;
 • spadek przychodów w 2020 r. o co najmniej 50% w porównaniu z przychodami z działalności gospodarczej za 2019 r.;
 • kwota straty mniejsza lub równa 5.000.000 zł (w przypadku gdy jest większa, wstecz będzie można ją rozliczyć do wymienionej wysokości a resztę na zasadach ogólnych).

Odroczenie wpłaty zaliczek na PIT-4 (od wynagrodzeń)

Dotyczy ono płatników, którzy:

 • ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu pandemii. Do konsekwencji tych należy na przykład zakaz prawny prowadzenia działalności lub jej faktyczne ograniczenie, zmniejszenie się płynności finansowej, spadek przychodów czy też zmniejszenie liczby pracowników w związku z wymienionymi okolicznościami;
 • są płatnikami zaliczek na podatek dochodowy ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (art. 12 PIT), działalności wykonywanej osobiście, umów zlecenia i o dzieło (art. 13 pkt 8 PIT), z tytułu praw autorskich i pokrewnych, a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

W pierwotnej wersji Tarcza odroczyła wpłatę zaliczek pobranych za miesiące marzec i kwiecień bieżącego roku do właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego do 1 czerwca 2020 r. Ze względu na negatywne skutki, jakie taka kumulacja płatności mogłaby spowodować po stronie przedsiębiorców, rozłożono je do końca 2020 r. (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy zryczałtowanego podatku dochodowego). Obecnie obowiązujące terminy wpłaty to:

 • 20 sierpnia 2020 r. dla zaliczek pobranych w marcu;
 • 20 października dla zaliczek pobranych w kwietniu;
 • 20 grudnia dla podatku zryczałtowanego i zaliczek pobranych w maju.

Rezygnacja z płacenia zaliczek uproszczonych

Dotyczy to małych podatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (jak wyżej) i w obliczu obniżenia dochodów oraz kryzysu ich uiszczanie w dotychczasowej formie byłoby niekorzystne. Podatnicy PIT mogą zrezygnować z zaliczek uproszczonych za okres marzec-grudzień 2020 r.

Ulga za złe długi – odroczenie wpłaty zaliczek od marca 2020 r.

Odroczenie dotyczy podatników (dłużników) PIT i CIT, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (jak wyżej), a ich przychody w danym okresie rozliczeniowym były niższe co najmniej o 50% w stosunku do poprzedniego roku. Gdy działalność rozpoczęto w trakcie 2019 r. stosunek zmniejszenia przychodów o 50% ustala się w odniesieniu do średnich przychodów uzyskanych w roku rozpoczęcia prowadzenia działalności. Warunku tego nie stosuje się w stosunku do podatników, którzy:

 • w 2019 r. korzystali z formy opodatkowania, gdzie nie ustala się przychodów (np. karta podatkowa);
 • rozpoczęli działalność w 2019 r. i nie osiągnęli przychodów;
 • rozpoczęli działalność w 2020 r.

Odroczenie płatności tzw. minimalnego podatku dochodowego od budynków za miesiące marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r.

Odroczenie przysługuje w przypadku poniesienia negatywnych konsekwencji pandemii (jak wyżej) i zmniejszenia się o co najmniej 50% przychodów w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. Drugi z warunków nie ma zastosowania w przypadkach analogicznych jak w uldze za złe długi.

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych służących do produkcji towarów przeciwdziałających epidemii COVID-19

Rozwiązanie to nie ma limitu kwotowego i dotyczy środków trwałych nabytych po 30 marca 2020 r.

Stawka 5% PIT (IP BOX) stosowana już przy obliczaniu zaliczek

Uprawnienie to stosować można tylko do dochodów pochodzących z:

 • praw własności intelektualnej wykorzystywanych do przeciwdziałania pandemii;
 • zgłoszenia wynalazku z wnioskiem o uzyskanie prawa ochronnego do właściwego organu w ciągu z 6 miesięcy od końca miesiąca, za który obliczono zaliczkę w wysokości 5%.

Z uprawnienia tego można było korzystać za marzec 2020 r.

Ulga w zapłacie zaliczek na podatek dochodowy w przypadku działalności badawczo-rozwojowej

Koszty działalności badawczo-rozwojowej związane z opracowaniem produktów przeciwdziałających COVID-19 można rozliczać na bieżąco od marca 2020 r.


Bożena Zybura – Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych I i II kadencji. Przewodnicząca Krajowej Izby Doradców Podatkowych Oddział Lubelski w latach 2010-2018.

Od 15 stycznia 1993 roku prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego.

Kontakt dla osób zainteresowanych poradą płatną: [email protected]