Sprawozdanie w BDO – co wypełniają firmy budowlane?

Redakcja

Sprawozdanie w BDO to obowiązek, jaki spoczywa na każdym przedsiębiorcy prowadzącym ewidencję odpadów. Firmy budowlane, które są wytwórcami odpadów, co do zasady wypełniają tylko dwa działy.

Zgodnie z ustawą o odpadach firmy budowlane to wytwórcy odpadów i jako takie mają obowiązek składania rocznego w BDO. Sprawozdanie składają wszystkie firmy prowadzące ewidencję odpadów, także tę uproszczoną. Składa się je za rok poprzedni w terminie do 15 marca roku bieżącego do każdego marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenie działalności. Oznacza to, że sprawozdanie wypełniamy tyle razy, w ilu województwach świadczyliśmy swoje usługi. Dla każdego adresata, czyli marszałka danego województwa, możemy je wypełnić tylko raz.

Sprawozdanie w BDO składa się z trzynastu działów podzielonych na 31 tabel. Wszystkie firmy prowadzące ewidencję w BDO wypełniają Dział I, w którym podaje się dane identyfikujące firmę oraz zakres danych, jaki ma obowiązek podawać w systemie. Pozostałe działy firma wypełnia w zależności od zakresu, w jakim wytwarza i gospodaruje odpadami. Jeżeli firma budowlana odpady jedynie wytwarza, wypełnia wypełnia jeszcze tylko Dział XI.


UWAGA!

Sprawozdanie w BDO przygotować może osoba logująca się do systemu jako „użytkownik podrzędny”. Wysłać je albo rozesłać, jeżeli jest taka potrzeba, może tylko osoba do tego uprawniona, logująca się jako „użytkownik główny”.


Jak to zrobić?

 1. Otwórz zakładkę Sprawozdawczość i wybierz opcję Sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.
 2. Na ekranie z Listą sprawozdań wybierz opcję Nowe sprawozdanie.
 3. Wybierz okres sprawozdawczy oraz adresata sprawozdania. Adresatem jest zawsze marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wytworzenia odpadów lub gospodarowania nimi.
 4. Po uzupełnieniu wszystkich pozycji kliknij przycisk Zapisz. System BDO utworzy nowe sprawozdanie o statusie Robocze i automatycznie przejdzie do ekranu edycji sprawozdania. Sprawozdanie widoczne będzie także na ekranie z listą sprawozdań.

Sprawozdanie w BDO – Dział I

W Dziale I BDO w Tabeli 1 firmy podają dane dotyczące miejsca prowadzenia działalności (MPD) oraz określają sposób gospodarowania odpadami.

Miejsce prowadzenia działalności

Składając sprawozdanie do określonego marszałka, firmy budowlane podają wszystkie miejsca prowadzenia działalności w danym województwie. Ewidencję odpadów prowadzi się bowiem oddzielnie dla każdego MPD i oddzielnie dla każdego z nich się raportuje. Miejsca prowadzenia działalności nie wolno mylić z adresem swojej firmy. MPD jest tyle, w ilu miejscach firma wytwarza odpady.


UWAGA!

Firmy budowlane jako miejsce prowadzenia działalności podają nazwę gminy, na terenie której wytworzyły odpady.


Jak to zrobić?

 1. Lista miejsc prowadzenia działalności pojawi się po dodaniu w sprawozdaniu Tabeli 1 i dodaniu w wyszukiwarce systemu przynajmniej jednego znaku albo naciśnięciu spacji.
 2. Do sprawozdania musimy dodać przynajmniej jedno MPD spośród miejsc zarejestrowanych w systemie BDO.

sprawozdanie-w-bdo-budowlanka

Dla każdego MPD musimy określić:

 • datę rozpoczęcia działalności w zakresie gospodarki odpadami dla danego miejsca. Firmy, które rozpoczęły działalność w latach wcześniejszych data rejestracji w BDO, podają faktyczną datę rozpoczęcia działalności. Jeżeli prowadząc wcześniejszą działalność nie miały obowiązku ewidencjonowania odpadów, wpisują datę, gdy obowiązek ten powstał;
 • rodzaj prowadzonej działalności według klasyfikacji PKD (dla danego miejsca prowadzenia działalności);
 • sposób gospodarowania odpadami w danym miejscu prowadzenia działalności.

Sposoby gospodarowania odpadami

Określając sposoby gospodarowania, do wyboru mamy:

 • wytwarzanie;
 • zbieranie (wymagane pozwolenie);
 • odzysk (wymagane pozwolenie), a w nim przygotowanie do ponownego użycia, recykling, prace ziemne lub pozostałe procesy odzysku;
 • unieszkodliwianie (wymagane pozwolenie), w którym wybieramy składowanie albo inny proces unieszkodliwiania.

Dla każdego MPD wybrać musimy przynajmniej jeden sposób gospodarowania odpadami. Jeżeli jest taka potrzeba, możemy wybrać kilka. Po uzupełnieniu wszystkich pozycji wybieramy opcję Zapisz, a następnie powtarzamy tą czynność dla każdego miejsca prowadzenia działalności.


UWAGA!

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2022 r. prace ziemne to każdy odzysk, w ramach którego odpady inne niż niebezpieczne są wykorzystywane do przywracania wartości użytkowych lub przyrodniczych wyrobiskom i zapadliskom lub do celów inżynieryjnych na potrzeby kształtowania krajobrazu. Odpady wykorzystywane do prac ziemnych ograniczają się do masy bezwzględnie koniecznej do osiągnięcia tych celów. Także nie chodzi tu np. o roboty budowlane.


Oprócz danych dotyczących MPD i sposobu gospodarowania odpadami w danym miejscu prowadzenia działalności niektóre firmy budowlane muszą dodać jeszcze instalacje. Przepisy określają je jako:

 • stacjonarne urządzenie techniczne;
 • zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot, i położonych na terenie jednego zakładu;
 • obiekty budowlane niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję.

Instalacją są zatem zarówno spalarnie śmieci czy ciepłownie, jak i maszyny (stacjonarne!) służące na przykład do obróbki metali czy szlifowania materiałów.

Dodawanie instalacji sprowadza się do podania nazwy instalacji, urządzenia, obiektu unieszkodliwiania odpadów, składowiska bądź zakładu.

Po dodaniu wszystkich miejsc i instalacji firmy budowlane przechodzą do wypełniania Działu XI.

bdo-budowlanka

Sprawozdanie w BDO – Dział XI

Dział ten składa się jedynie z Tabeli 1. Informacja o wytworzonych odpadach. W tabeli tej podajemy dane dotyczące:

 • miejsca prowadzenia działalności;
 • sposobu wytworzenia odpadów (w instalacji albo poza instalacją);
 • rodzaju i masy wytworzonych odpadów.

Nowością w sprawozdaniu jest obowiązek zdefiniowania strumienia odpadów, czyli określenie, czy dane odpady należą do strumienia odpadów komunalnych – niezależnie czy z grupy 20, czy innej niż grupa 20 zgodnie z katalogiem odpadów. W zdecydowanej większości przypadków mamy do czynienia z odpadami niekomunalnymi, czyli ze strumieniem Pozostałe.


Jak to zrobić?

 1. Dodaj do Tabeli wszystkie MPD dla danego województwa. Wybieraj tylko te, które znajdują się w Dziale I. Jeżeli jakiegoś MPD w Dziale I nie ma, zanim zaczniesz wypełniać Tabelę, najpierw uzupełnij Dział I. Pamiętaj, że firmy budowlane jako MPD podają nazwę gminy, na terenie której wytworzyły odpady. Robi się to poprzez siedzibę firmy, nawet w przypadku gdy siedziba ta znajduje się w innym województwie niż marszałek, do którego adresujemy sprawozdanie.
 2. Do każdego MPD oddzielnie przypisz sposób wytworzenia odpadów, rodzaj oraz masę wytworzonych odpadów. W większości firm budowlanych odpady powstają poza instalacją i tę opcję należy wybrać.
 3. Z listy odpadów, która wyświetli się po wybrani opcji Odpady wytworzone poza instalacją, wybierz rodzaj i kod odpadów, które dotyczą twojej firmy (każdy rodzaj odpadów dodawaj oddzielnie). W oknie, które się pojawi na ekranie, dodaj także masę masę wytworzonych odpadów danego rodzaju. Masę podaje się jako masę wytworzonych odpadów oraz suchą masę dla odpadów uwodnionych. Tę drugą podaje się tylko dla określonych kodów odpadów (odpady uwodnione).

Uwaga! System jest tak skonstruowany, że nawet gdy nie wytwarzamy odpadów w instalacji, w opcji Odpady wytworzone w instalacji musimy zaznaczyć odpowiedź NIE, a następnie Cofnij. Dopiero wtedy zaświeci się kontrolka Pozycja uzupełniona.


Sprawozdanie w BDO – specjaliści radzą

Jeżeli nie masz kompletu danych i nie wyrobisz się z sprawozdaniem do 15 marca, złóż sprawozdanie niekompletne. Najważniejsze to dotrzymanie terminu. Jeżeli tego nie zrobisz, grożą ci kary finansowe. Gdy złożysz sprawozdanie niekompletne, złożysz później do niego korektę.

Pamiętaj, że  w sprawozdaniu wykazujemy odpady, które wytworzyliśmy w danym roku kalendarzowym. Nie myl ich zatem z odpadami, które przekazałeś, bo masa przekazanych odpadów nie zawsze jest równa masie odpadów wytworzonych. Zależy to od momentu wytworzenia odpadów a ten zależy od rodzaju prowadzonej działalności oraz charakteru odpadów.

Jeżeli w KPO podałeś błędny kod odpadów, nie powielaj go w sprawozdaniu.

Nie wytworzyłeś odpadów w 2021 roku? Specjaliści radzą złożyć sprawozdanie „zerowe”. Nie jest ono wymagane, ale chroni cię przed interpretacjami urzędnika.

Ponieważ sprawozdanie sporządzamy na podstawie KEO, nie modyfikuj karty ewidencji po złożeniu sprawozdania.


Kiedy sprawozdanie w BDO  można skorygować?

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami może mieć w systemie BDO następujące statusy:

 • robocze – sprawozdanie, które nie zostało jeszcze złożone (można je usunąć);
 • złożone – sprawozdanie, które zostało złożone (można je skorygować);
 • zatwierdzone – sprawozdanie, które zostało zaakceptowane przez podmiot weryfikujący (można je skorygować);
 • do korekty – sprawozdanie odesłane przez podmiot weryfikujący do uzupełnienia braków formalnych;
 • skorygowane – sprawozdanie, dla którego podmiot złożył korektę.

CZYTAJ TAKŻE:
Segregacja odpadów budowlanych – kogo obowiązuje?
Budowlanka w BDO 2020
BDO: Ewidencja odpadów bez tajemnic