Od września nowe przepisy prawa pracy

Redakcja

We wrześniu dzieci i młodzież rozpoczęła naukę w nowym roku szkolnym. Pracodawcy zaś powinni już znać i umieć stosować nowe przepisy prawa pracy. Kolejne zmiany już czekają. Wejdą w życie od nowego roku… kalendarzowego.

 

Wprowadzane przez ustawodawcę zmiany w Kodeksie pracy, które zaczęły obowiązywać wraz z początkiem września, mają na celu odbudowanie prestiżu kompetencji zawodowych na poziomie kształcenia i samej pracy zawodowej, ochronę praw pracownika oraz ułatwienie funkcjonowania rodziny.

 

Odbudować prestiż kształcenia zawodowego

Od 1 września 2019 roku o 1 punkt procentowy wzrosły wynagrodzenia dla młodocianych pracowników (między 15 a 18 rokiem życia) odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. Naliczane jest ono w stosunku procentowym do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i ma wynosić nie mniej niż:

  • 5% w pierwszym roku przygotowania do zawodu,
  • 6% w drugim roku;
  •  7% w trzecim roku nauki.

Przykładowo dla drugiego kwartału w pierwszym roku nauki oznacza to wzrost z 198,04 zł do 247,55 zł , w drugim – z 247,55 zł do 297,06 zł, a w trzecim – wzrost z 297,06 zł do 346,56 zł.

Uwaga! Pracodawca będzie mógł ubiegać się o refundację kosztów wzrostu wynagrodzenia dla młodocianych pracowników z Funduszu Pracy. Wystarczy, że złoży stosowny wniosek do Ochotniczego Hufca Pracy.

Koniec z dyskryminacją

7 września 2019 roku weszły w życie nowe przepisy prawa pracy dotyczące dyskryminacji i mobbingu oraz równego traktowania, szczególnych uprawnień pracowników – innych niż matka i ojciec dziecka członków najbliższej rodziny.

Zmiany dotyczące dyskryminacji wprowadzają między innymi otwarty katalog przesłanek uzasadniających dyskryminację. Dzięki temu każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację. Dodatkowo pracownik, który doznał mobbingu, ale nie rozwiązał umowy o pracę, będzie mógł dochodzić od pracodawcy odszkodowania. Jego wysokość nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Zmiany w zakresie szczególnych uprawnień związanych z korzystaniem z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i urlopów na warunkach urlopu macierzyńskiego polegają na rozszerzeniu tych uprawnień na pracowników – innych niż matka i ojciec dziecka członków najbliższej rodziny.

Pracodawca zapłaci

Zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 7 września 2019 roku niedotrzymanie terminu wydania świadectwa pracy karane może być grzywną. pracodawca, który nie wydał pracownikami świadectwa pracy w terminie, może zapłacić grzywnę w wysokości od 1 do nawet 30 tys. zł. Dotychczas taka kara groziła jedynie za niewydanie tego dokumentu. Teraz pracodawca może zapłacić nawet 3 tys. zł kary, jeżeli z wydaniem tego dokumentu będzie się ociągał.  Z 7 do 14 dni ustawodawca wydłużył ponadto terminy związane z prostowaniem świadectwa pracy na wniosek pracownika.

Do Kodeksu pracy wprowadzono także nowe przepisy dotyczące niewydania pracownikowi świadectwa pracy. Jeżeli pracownik go nie otrzyma, może skierować sprawę do sądu pracy. Od sądu może on żądać, aby ten zobowiązał pracodawcę do wydania świadectwa pracy. Nowela reguluje też sytuację, gdy pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa jest niemożliwe. Pracownik może wtedy wystąpić do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy. W praktyce oznacza to, że to sąd będzie określał treść świadectwa pracy. Prawomocny wyrok albo postanowienie zobowiązujące pracodawcę do wydania świadectwa pracy będą zaś je zastępowały.

Docenić doświadczenie

Wraz z początkiem nowego, 2020 roku z wynagrodzenia minimalnego (zasadniczego) wyłączony zostanie dodatek stażowy. W zamyśle miał on podkreślać wartość doświadczenia i kompetencji nabytych przez lata pracy. Od wielu lat jednak firmy i instytucje, które zgodnie z przepisami dodatek stażowy mają obowiązek wypłacać, wliczały go do wynagrodzenia zasadniczego. W efekcie pracownicy z większym stażem pracy, a więc i większym doświadczeniem i wyższymi kompetencjami zawodowymi, zarabiali mniej niż osoby rozpoczynające pracę w danej firmie czy instytucji. Na przykład zaraz po ukończeniu szkoły czy studiów i z niewielkim lub bez doświadczenia w danym zawodzie. Wprowadzane zmiany mają przywrócić wagę wiedzy i kompetencji, jakie mają doświadczeni pracownicy.

Opracowano na podstawie materiałów informacyjnych PAP

CZYTAJ TAKŻE: Bezpieczeństwo to styl