Nowoczesne rzemiosło i nowoczesna edukacja

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, [email protected]

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie jest społeczno-zawodową organizacją rzemiosła, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności 30 organizacji cechowych, stowarzyszeń oraz spółdzielni. Izba jest również organem prowadzącym Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego w Lublinie, w skład którego wchodzi Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia oraz Rzemieślnicze Technikum Wielozawodowe im. Jana Kilińskiego. Izba jest ponadto pełnoprawnym członkiem Związku Rzemiosła Polskiego oraz Hanse Parlament.

Promowanie oświaty

Naszym głównym zadaniem statutowym jest promowanie oświaty zawodowej na różnych płaszczyznach, nie tylko na obszarze instytucjonalnym, gdzie – jako przedstawiciele strony pracodawców – czynnie bierzemy udział w kształtowaniu modelu dualnego szkolnictwa zawodowego. Działania Izby to także ustawowa możliwość przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: egzaminów czeladniczych, mistrzowskich i sprawdzających, które posiadają status egzaminów państwowych. Do świadectw czeladniczych oraz dyplomów mistrzowskich wydajemy także suplement EUROPASS (w języku polskim i angielskim), zgodny z wymogami i standardami Krajowej oraz Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Świadectwa czy dyplomy są uznawane na terenie Unii Europejskiej oraz strefy Schengen za pełnoprawny dokument potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie. Jako kontynuator wspaniałych tradycji rzemiosła, Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie egzaminuje w tzw. zawodach ginących, takich jak tkacz, rymarz czy kowal. Jesteśmy jednak przede wszystkim nowocześni, dlatego dużym zainteresowaniem cieszą się egzaminy wpisujące się w odpowiedź na aktualne potrzeby rynku pracy, czyli branży spożywczej, motoryzacyjnej i mechanicznej, a przede wszystkim budowalnej. Nie tylko egzaminujemy, ale jesteśmy również – jako Centrum Szkolenia Młodzieży i Dorosłych przy ul. Chopina 28 – organizatorem profesjonalnych kursów zawodowych, w ramach których kursanci nie tylko podnoszą i rozszerzają swoje kwalifikacje zawodowe, a przede wszystkim zdobywają nowe zawody. Przeprowadzamy je w następujących zawodach budowlanych:

 • zdun;
 • blacharz budowlany/blacharz;
 • kamieniarz;
 • brukarz;
 • betoniarz-zbrojarz/betoniarz;
 • murarz-tynkarz/murarz;
 • dekarz;
 • monter sieci wodno-kanalizacyjnych;
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych;
 • malarz-tapeciarz;
 • glazurnik;
 • parkieciarz;
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
 • stolarz;
 • stolarz budowlany;
 • elektryk;
 • ślusarz;
 • cieśla;
 • kominiarz;
 • monter instalacji gazowych.

Praktyka czyni mistrza

Kursy organizujemy dla całego regionu lubelskiego oraz kraju. Kursy trwają 450 godzin, z czego 100 godzin to zajęcia teoretyczne, a pozostała część kursu to zajęcia praktyczne, które kursanci odbywają w zakładach rzemieślniczych z danej branży niedaleko swojego miejsca zamieszkania. Po ukończeniu kursu osoby chętne mogą przystąpić do egzaminu czeladniczego w wybranym zawodzie. Osoby kończąc kurs, otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Nie tylko spełniamy wymogi ustawowe, lecz posiadamy także akredytację Kuratorium Oświaty w Lublinie. Nasi kursanci nie mają kłopotów ze znalezieniem zatrudnienia, gdyż cechują nas wysokie standardy nauczania zarówno pod kątem praktycznym, jak i teoretycznym. Zajęcia praktyczne prowadzą osoby, które na co dzień są przedsiębiorcami, posiadają jednak odpowiednie uprawnienia w dziedzinie szkolenia praktycznego.

Dualny system szkolnictwa

Zainteresowanych zapraszamy także do naszych szkół, mieszczących się przy ul. Chopina 28, gdzie absolwenci gimnazjów mogą zdobywać wiedzę i kwalifikacje zawodowe w ramach trzyletniej nauki w Branżowej Szkole Rzemieślniczej i stopnia (dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa) oraz w czteroletnim Rzemieślniczym Technikum Wielozawodowym im. Jana Kilińskiego. Jesteśmy wyjątkowi jako szkoła, ponieważ nasi uczniowie nie odbywają praktyk w pracowniach przyszkolnych, a w zakładach rzemieślniczych, gdzie kształcą się w ramach tak zwanej praktycznej nauki zawodu. Trenerami są osoby posiadające dyplomy mistrzowskie w danym zawodzie, zrzeszone w naszych cechach. Dzięki stosowaniu w praktyce dualnego systemu szkolnictwa nasi absolwenci w zasadzie są bezkonkurencyjni na rynku pracy, ponieważ wyróżnia ich nie tylko wysoka jakość wykonywanych usług w obrębie danego zawodu. Jako uczniowie szkoły branżowej (szkoły zawodowej) posiadają status pracownika młodocianego, są już zatem obeznani z wymogami pracodawcy i łatwiej im jest wejść w dorosłe życie zawodowe, stając się pełnoprawnymi członkami rynku pracy.


Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
20-111 Lublin, ul. Rynek 2, tel. 81 532 80 11
www.izba.lublin.pl, e-mail: [email protected]