Lubelska Kuźnia Talentów 2022/2023 – trwa nabór wniosków

Redakcja

Lubelska Kuźnia Talentów 2022/2023 – wkrótce kolejny nabór wniosków. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych i średnich.

CZYTAJ NAJNOWSZY NUMER BEZPŁATNIE ON-LINE

Uczniowie szkół podstawowych i średnich mogą otrzymać stypendium ze środków, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (UMWL). Nabór wniosków ruszył już 1 września 2022 r.,  o wsparcie mogą ubiegać się już uczniowie klas I. Stypendium udzielane jest w ramach dwóch programów:

 • Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023;
 • Lubelska Kuźnia Talentów 2021-2023.

Środki finansowe na stypendia pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Województwa Lubelskiego.

Odpowiedzialny za ich realizację jest Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego UMWL.

Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023 – warunki

Z programu Lubelskie wspiera uzdolnionych stypendium otrzymać mogą uczniowie szkół podstawowych i średnich. Aby je otrzymać muszą spełnić określone warunki. Wsparcie finansowe otrzymają bowiem tylko uczniowie, którzy:

 1. są szczególnie uzdolnieni;
 2. mieszkają lub uczą się w województwie lubelskim;
 3. uczęszczają do klasy VII albo VIII szkoły podstawowej albo do liceum ogólnokształcącego.

 

Lubelskie wspiera uzdolnionych to nie tylko program stypendialny, ale też promocja określonych zdolności. Aby je otrzymać, nie wystarczy mieć wysokiej średniej z ocen za naukę wszystkich przedmiotów na danym poziomie nauczania. Stypendia przyznawane są bowiem za osiągnięcia w zakresie konkretnych przedmiotów. Są to: nauki przyrodnicze, matematyka, informatyka, języki obce nowożytne, a także przedsiębiorczość.

Dodatkowym ograniczeniem jest wiek potencjalnych stypendystów. Ze wsparcia finansowego nie mogą skorzystać bowiem osoby, które uczęszczają do szkół podstawowej czy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Lubelska Kuźnia Talentów 2021-2023 – warunki

Lubelska Kuźnia Talentów 2021-2023 choć skierowana do uczniów szkół technicznych i branżowych, tylko częściowo promuje osiągnięcia w zakresie przyszłego zawodu. Jego beneficjentami zostać mogą uczniowie, którzy uczęszczają w trybie dziennym do:

 • szkoły branżowej I stopnia;
 • technikum;
 • szkoły policealnej;
 • szkoły artystycznej.

Stypendium otrzymają ci, którzy osiągną wybitne wyniki w zakresie przedmiotów:

 • ogólnych (przyrodniczych, matematycznych, informatycznych, nowożytnych języków obcych oraz przedsiębiorczości);
 • zawodowych.

 

Uczniowie klas II i wyższych o stypendium wnioskować mogą już teraz. „Pierwszaki” dopiero od 1 stycznia 2023 r., czyli po ukończeniu I semestru nauki. Wsparcie będzie wówczas udzielane w ramach programu Lubelska Kuźnia Talentów 2021-2023 II.

Na jaką kwotę uczniowie mogą liczyć?

Stypendia przyznawane będą na okres od 01.09.2022 r. do 30.06.2023 r., w kwocie 350 zł miesięcznie. Wsparcie otrzymają najzdolniejsi, czyli uczniowie, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.

W ramach obu programów w roku szkolnym 2022-2023 stypendium otrzyma 1259 uczniów, w tym:

 • 200 ze szkół podstawowych klas VII i VIII;
 • 179 ze szkół licealnych klas II, III i IV;
 • 200 ze szkół licealnych klas I;
 • 408 ze szkół technicznych;
 • 68 ze szkół branżowych I stopnia;
 • 136 ze szkół artystycznych;
 • 68 dla uczniów szkół policealnych.


UWAGA!

Program „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II” zakłada przyznanie ponad 70 stypendiów najzdolniejszym uczniom klas I, spełniających wymagane regulaminem kryteria, którzy uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wnioski o przyznanie stypendium w ramach programu  „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II” można składać w terminie od 2 do 17 stycznia 2023 r.


Stypendium przyznane będzie na okres 10 miesięcy, od 1 stycznia 2023 r. do 31 października 2023 r. Łączna kwota wsparcia stypendialnego wyniesie 3 500 zł, tj. 350 zł miesięcznie. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), spełniający szczegółowe warunki określone w regulaminie.

 

Szczegóły dotyczące programów: regulaminy, instrukcje i wymagane formularze znajdują się w zakładce Stypendia.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego. Kontakt telefoniczny: 81 478 1459, 81 441 6713, 81 441 6716. Adres e-mail: [email protected]