Kasy fiskalne on-line – terminy instalacji

Bożena Zybura, [email protected]

Wielu przedsiębiorców nie wie, od kiedy i jak ma stosować kasy fiskalne on-line. Wyjaśniamy zatem, jakie branże i w jakim terminie będą musiały je zainstalować.

Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zobowiązani są do ewidencjonowania swoich obrotów przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ustawodawca wprowadził jednak zwolnienia w latach 2019–2021 ewidencjonowania przychodów przy pomocy kas, określając je w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 roku.

Zwolnienia podmiotowe z obowiązku stosowania kasy fiskalnej

W § 2 ust. 1 tegoż rozporządzenia zamieszczone zostały zwolnienia przedmiotowe z uwagi na rodzaj działalności. Obejmują one towary i usługi, których dostawa lub świadczenie traktowane jest jako sprzedaż zwolniona z obowiązku ewidencjonowania.

W § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia określono zwolnienie podmiotowe i korzystają z nich:

 1. podatnicy, u których kwota sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20000 zł, a w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku – gdy wartość obrotu nie przekroczyła części tej kwoty odpowiadającej okresom wykonywania tych czynności;
 2. podatnicy, których obrót z tych dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz tych osób nie przekroczył 20000 zł w trakcie roku lub w proporcji do czasookresu prowadzenia tej działalności (rozpoczęcie działalności od początku lub w trakcie roku podatkowego).

Towary i usługi podlegające bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania Minister Finansów określił w § 4 omawianego rozporządzenia. Zamieszczono w nim katalog towarów i usług, które ze zwolnień nie korzystają. Oznacza to, że nawet jednorazowa sprzedaż na rzecz osoby prywatnej musi zostać zaewidencjonowana za pomocą kasy. Dotyczy to m.in. sprzętu RTV, sprzętu fotograficznego, części do silników, wyrobów tytoniowych, perfum i wód toaletowych.

Czy kasę trzeba wymienić niezwłocznie?

Od 1 maja br. ustawą z 15 marca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach wprowadzono obowiązek ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu tzw. kasy on-line. Ma to ukrócić działalność tzw. szarej strefy. Jest to możliwe, ponieważ kasy fiskalne on-line łączą się i przesyłaj informacje do Centralnego Repozytorium Kas (art. 111 ust. 6a u.p.t.u).

Nie oznacza to jednak, iż podatnicy są zobligowani do niezwłocznej wymiany kas. Na podstawie art. 145 a ust. 1 mogą nadal ewidencjonować sprzedaż przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Podatnik może używać kas rejestrujących starego typu do czasu ich wyeksploatowania, uszkodzenia pamięci lub konieczności jej wymiany. Może to robić jednak tylko wtedy, gdy nowelizacja przepisów nie przewiduje dla jego branży obowiązkowej wymiany kasy wcześniejszej.

Elektroniczny lub papierowy zapis kopii

W art. 145 a ust. 7 ustawy określono terminy, po upływie których nie będzie już możliwości nabycia urządzeń aktualnie służących ewidencjonowaniu sprzedaży towarów i usług dla kas z zapisem kopii:

 • elektronicznym – 31 grudnia 2022 roku,
 • papierowym – 31 sierpnia 2019 roku.

W praktyce oznacza to, że od 1 września 2019 roku kasy fiskalne z papierowym zapisem kopii nie będą dostępne na rynku. Oba rodzaje urządzeń będą sukcesywnie wycofywane w związku z wymianą starych urządzeń na nowe.

Obowiązkowa wymiana – terminy

W art.  145 pkt b ustawodawca określił terminy, po których stosowanie kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii będzie w ustalonych branżach niemożliwe. Oznacza to, że podatnicy prowadzący działalność w wymienionym przez ustawodawcę zakresie mają obowiązek stosować kasy fiskalne on-line. Terminy obowiązkowego wprowadzenia do użycia kas on-line przedstawiają się następująco:

1. Od 01 stycznia 2020 roku:

 • branża paliwowa (sprzedaż paliw),
 • naprawa pojazdów silnikowych i motorowerów,
 • wulkanizacja (naprawa opon ich zakładanie, bieżnikowanie i regenerowanie) oraz wymiana opon i kół.

2. Od 01 lipca 2020 roku:

 • branża gastronomiczna oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 • sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, półkoksu dla celów opałowych.

3. Od 01 stycznia 2021 roku usługi:

 • fryzjerskie,
 • kosmetyczne i kosmetologiczne,
 • budowlane,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawnicze,
 • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Ulga na zakup kasy fiskalnej on-line wynosi maksymalnie 700 zł netto.

Obowiązkowe oświadczenie

Od 1 maja 2019 roku stosownie do § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2019 r. poz. 816) wprowadzono obowiązek zapoznania osoby prowadzącej u przedsiębiorcy ewidencję z informacją o jej zasadach, w tym konieczności wystawienia paragonu fiskalnego oraz skutkach ich nieprzestrzegania. Na okoliczność zapoznania się z nimi osoby już zatrudnione zobowiązane były złożyć pracodawcy pisemne oświadczenie do 31 maja 2019 roku. Na osobach nowo zatrudnionych ciąży obowiązek złożenia tego oświadczenia przed dopuszczeniem do obsługi kasy fiskalnej. Jego wzór opublikowany w rozporządzeniu przedstawiamy poniżej.


WZÓR OŚWIADCZENIA

II. Oświadczenie osoby, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji1)

 

A. Dane podatnika:

NIP podatnika: __________________________________________________________

Nazwa2)/Nazwisko i pierwsze imię3): _________________________________________

 

B. Dane osoby, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej:

Nazwisko i pierwsze imię: __________________________________________________

Numer PESEL: __________________________________________________________

 

C. Treść oświadczenia

Oświadczam, że podatnik zapoznał mnie z zasadami prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej i wystawiania paragonu fiskalnego oraz ze skutkami nieprzestrzegania tych zasad, objętymi informacją o zasadach ewidencji.

Oświadczam, że znam obowiązki wskazane w informacji o zasadach ewidencji. Wiem, że za dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo niewydanie paragonu fiskalnego (faktury), w tym wydanie z kasy rejestrującej dokumentu innego niż paragon fiskalny (faktura), mogę zostać ukarany/a karą grzywny za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe.

 

D. Data i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis składającego oświadczenie4):

Data (dd-mm-rrrr): ___________________________________________________

Miejsce: _______________________________________________________________

Imię i nazwisko: _________________________________________________________

Czytelny podpis: _________________________________________________________

 

Objaśnienia

1)  Dokument sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i osoby, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.

2) Wypełnić w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną.

3) Wypełnić w przypadku osoby fizycznej.

4) Osoba, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Jej dane znajdują się w części B oświadczenia.


CZYTAJ TAKŻE: Kasa fiskalna on-line dla budowlanki – jaką wybrać?