Jak zostać dekarzem

Magdalena Zabłocka, specjalista ds. oświatowo-prawnych Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie

Rzemiosło to – zgodnie z definicją zawartą w ustawie z 22 marca 1989 roku o rzemiośle – zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, posiadającą udokumentowane kwalifikacje do wykonywania danej działalności i we własnym imieniu. Samo określenie jest oczywiście o wiele starsze, ponieważ korzenie sięgają czasów wczesnopiastowskich. Pierwsze cechy, zrzeszające osoby wykonujące dany zawód, zaczęły powstawać już w XIII wieku, powoli opanowując większe i mniejsze ośrodki miejskie, których rozwój opierał się właśnie na rzemiośle.

Rzemiosło wyróżnia się zróżnicowaniem branż i zawodów, wśród których na szczególną uwagę zasługuje sektor budowlany, ponieważ w jego skład wchodzi nie tylko murarz-tynkarz, ale także zdun, glazurnik, cieśla, czy dekarz.

Dekarz jako odrębny zawód pojawił się dopiero w latach osiemdziesiątych XIX wieku, kiedy to cieśla, po wywieszeniu wiechy (ozdobnego drzewka lub wianka z okazji zakończenia budowy domu) i po obowiązkowym poczęstunku u gospodarza budowy, pozostawiał pokrycie dachu osobie, której praca wieńczyła dzieło. Nazwa prawdopodobnie wywodzi się od słowa „deka”, które oznaczało formę pokrycia dachowego ze słomy, dociskanej przez gałęzie lub też ścięte młode drzewa (z niem. Decker – osoba pokrywająca). Niewiele osób wie, że nasz genialny skoczek Adam Małysz z zawodu jest właśnie… dekarzem!

Obecnie, kiedy stawia się na rozwój budownictwa jednorodzinnego, zawód ten zyskuje na zainteresowaniu. Można wyuczyć się go w ramach trzyletniej nauki zawodu u mistrza rzemieślnika, w ramach kształcenia w szkole branżowej lub poprzez kilkumiesięczny kurs, podczas którego można nabyć te same umiejętności praktyczne. Tego typu kursy oferuje Centrum Szkolenia Młodzieży i Dorosłych prowadzone przez Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie przy ul. Chopina 28. Po ukończeniu praktycznej nauki zawodu i po ukończeniu kursu podchodzi się do egzaminu czeladniczego, który sprawdza nabyte wcześniej umiejętności. Potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych jest świadectwo czeladnicze, które jest honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a także w strefie Schengen. Obligatoryjnie Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie wydaje suplement EUROPASS. Dzięki niemu osoby, które uzyskały tytuł czeladnika, nie muszą nostryfikować swoich dyplomów i potwierdzać swoich kwalifikacji, bowiem jest on zgodny z Europejską Ramą Kwalifikacji oraz Polską Ramą Kwalifikacji. Jeżeli czeladnik przepracował już trzy lata w swoim zawodzie lub też pojawiają się inne możliwości prawne, wówczas można przystąpić do egzaminu mistrzowskiego. Mistrz w zawodzie dekarz jest już poniekąd uprawniony do szkolenia uczniów – młodocianych pracowników, jak również posiada najwyższy stopień kwalifikacji zawodowych w rzemiośle.

Czeladnik (posiadacz świadectwa czeladniczego) w zawodzie dekarz potrafi:

 • posługiwać się dokumentacją techniczną, normami i instrukcjami w zakresie wykonywanych zadań zawodowych;
 • dobierać materiały, narzędzia i sprzęt do robót dekarskich;
 • użytkować narzędzia, urządzenia i sprzęt do robót dekarskich;
 • przygotowywać materiały i podkłady do wykonywania robót dekarskich;
 • wykonywać pokrycia dachowe z różnych materiałów;
 • wykonywać i montować elementy systemów do odprowadzania wód opadowych z połaci dachowych;
 • wykonywać obróbkę materiałów blacharskich do wykończenia elementów budowlanych;
 • wykonywać montaż i demontaż okien dachowych i innych elementów wyposażenia dachu;
 • wykonywać izolację dachów i stropodachów;
 • wykonywać konserwację, naprawy i renowację pokryć dachowych, systemów odprowadzania wód opadowych;
 • oceniać jakość wykonywanych robót dekarskich;
 • wykonywać obmiary robót dekarskich oraz kalkulować koszty wykonania;
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych;
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.

Czeladnik w zawodzie dekarz jest przygotowany do następujących zadań zawodowych:

 • wykonywanie pokryć dachowych;
 • wykonywanie lub remontowanie obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych;
 • wykonywanie remontów i rozbiórek pokryć dachowych.

Osoba posiadająca tytuł czeladnika w zawodzie dekarz, rozpoznaje rodzaje i elementy obiektów budowlanych, rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania, a także rodzaje i elementy instalacji budowlanych. Potrafi ponadto rozpoznać materiały budowlane i określić ich zastosowanie oraz zna reguły przestrzegania zasad sporządzania rysunków budowlanych. Samodzielnie wykonuje szkice robocze, rozróżniając rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie i przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych. Potrafi też przestrzegać zasad wykonywania pomiarów związanych z robotami budowlanymi. Czeladnika cechuje umiejętność rozpoznawania elementów zagospodarowania terenu budowy i rozróżniania środków transportu stosowanych w budownictwie, jak również przestrzegania zasad transportu i składowania materiałów budowlanych. Uzyskując świadectwo czeladnicze dekarz umie rozróżnić rodzaje rusztowań oraz przestrzegać zasad ich montażu, użytkowania i demontażu, a także stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.


Zostań dekarzem, zdobądź zawód

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, Stare Miasto, ul. Rynek 2, tel. 81 532 80 11.