Energia Plus IV – dofinansowanie dla firm

Redakcja

Rusza dofinansowanie dla firm w ramach programu Energia Plus. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił właśnie czwarty nabór wniosków. Budżet programu to 566,931 mln zł.

W czwartym naborze do programu „Energia Plus” dostępne jest dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki.

Dofinansowanie dla firm przeznaczone jest dla przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie z Energia Plus?

Środki uzyskane z programu Energia Plus IV będzie można przeznaczyć na przedsięwzięcia wymienione poniżej.

Budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadzące do zmniejszenia:

  • zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych). Surowce pierwotne zastąpić można surowcami wtórnymi albo odpadami;
  • ilości wytwarzanych odpadów.

Czytaj także: Segregacja odpadów budowlanych – kogo obowiązuje?

Przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery z obiektów energetycznego spalania wskazanych w dyrektywie 2015/2193 (dyrektywa MCP). Po realizacji przedsięwzięcia emisja musi osiągać co najmniej standardy, które wynikają z tej dyrektywy.

Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji:

  • ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW. Po realizacji przedsięwzięcia emisja musi spełniać co najmniej standardy krajowe dla instalacji o takiej mocy albo osiągać poziomy wynikających z konkluzji dotyczącej BAT, o ile są dla tych źródeł określone. Jako źródło spalania rozumie się stacjonarne urządzenie techniczne, w którym następuje proces spalania paliw o mocy w paliwie większej niż 1 MW.
  • do atmosfery z działalności przemysłowej (niezwiązanej bezpośrednio ze źródłami spalania paliw).

Czytaj także: Instalacja fotowoltaiczna w firmie – jak ją ubezpieczyć?

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej, które znajdują się w wykazie opublikowanym w obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska z 30 listopada 2021 roku. Dofinansowanie dla firm obejmuje zarówno wymienione w wykazie inwestycje, jak i przyczyniające się do tego zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych. Wsparcie nie obejmuje jednak takich przedsięwzięć, jak modernizacja lub wymiana urządzeń:

  • służących do transportowania produktów i półproduktów w ramach procesu technologicznego (np. wózków widłowych, wozideł technologicznych lub dźwigów towarowych);
  • przeznaczonych do użytku domowego (np. pralek, suszarek, zmywarek do naczyń, chłodziarek, kuchenek lub piekarników).

Dofinansowania z Energia Plus przedsiębiorca nie może ponadto wykorzystać na modernizację ani wymianę pojazdów służących do transportu drogowego lub kolejowego.

Przedsięwzięcia dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:

  • energię ze źródeł odnawialnych,
  • ciepło odpadowe bądź ciepło pochodzące z kogeneracji z wyłączeniem ciepła wytworzonego w jednostce kogeneracji opalanej węglem,
  • paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.

Modernizacja/rozbudowa sieci ciepłowniczych.

Gdzie i kiedy składać wnioski w Energia Plus?

Wnioski w czwartym naborze do programu Energia Plus przedsiębiorcy mogą składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora wniosków o dofinansowanie (GWD).  Nabór wniosków rozpoczyna się 1 lutego 2023 roku, a kończy 13 grudnia 2024 roku, chyba że wcześniej budżet ulegnie wyczerpaniu.

Oprac. na podstawie mat. NFOŚiGW

Foto: Gustavo Fring/Pexels