Ekofinansowanie: „Ekologiczne” kredyty dla firm

Elżbieta Amborska, [email protected]

O możliwościach finansowania firmowych inwestycji we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska z Krzysztofem Gałanem, Głównym Ekologiem Centrum Biznesowego BOŚ SA w Lublinie, w imieniu Fachowca Lubelskiego rozmawia Elżbieta Amborska. 

Elżbieta Amborska: W misji Banku Ochrony Środowiska podkreślacie Państwo swoje zaangażowanie w tworzenie rozwiązań mających na celu ochronę naszego naturalnego otoczenia. Z jakich instrumentów finansowych oferowanych przez BOŚ mogą obecnie skorzystać klienci, którzy chcą być eko?

Krzysztof Gałan: Odpowiadając na to pytanie, musimy rozróżnić wśród klientów Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) klientów detalicznych i korporacyjnych. Klienci detaliczni mogą skorzystać z takich produktów BOŚ, jak na przykład EKOpożyczka. Dzięki niej sfinansują zakup produktów i materiałów o charakterze proekologicznym (od odnawialnych źródeł energii przez energooszczędne okna i kotły centralnego ogrzewania, duże AGD o klasie energooszczędności minimum A++, aż po rowery i sprzęt rehabilitacyjny). W ramach promocji Pełnym Oddechem środki z pożyczki mogą zaś wykorzystać na realizację działań antysmogowych.

Inną propozycją dla klientów indywidualnych może być EKOkredyt PV. To produkt pozwalający kupić i zamontować fabrycznie nowe instalacje fotowoltaiczne lub zrefinansować ich nabycie. Skorzystać mogą oni również z kredytu termomodernizacyjnego i remontowego z premią termomodernizacyjną lub remontową z Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Do tej grupy klientów skierowane są ponadto proekologiczne kredyty hipoteczne na zakup, budowę lub remont własnego lokum, a także spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku. EKOkredyt hipoteczny ułatwia wybudowanie domu w technologii gwarantującej energooszczędność budynku oraz sfinansowanie budowy instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE).

EA: Kredyty i pożyczki, o których Pan mówi, przeznaczone są dla klientów indywidualnych. A co, jeśli chodzi o kredyty dla firm?

KG: Dla klientów korporacyjnych natomiast BOŚ Bank przygotował kredyty inwestycyjne. Przeznaczyć można je m.in. na finansowanie inwestycji w OZE, budowę lub rozbudowę zakładu produkcyjnego, budowę domów wielorodzinnych oraz projekty mające na celu zwiększenie wartości majątku trwałego wnioskodawcy. Mamy także kredyt inwestycyjny z linii EBI – Program Climate Change Action. To finansowanie działań promujących ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Ciekawym rozwiązaniem jest Kredyt EkoOszczędny, który można spłacać z oszczędności wygenerowanych przez kredytowane przedsięwzięcie. Na przykład z zaoszczędzonych kosztów energii elektrycznej czy cieplnej.

Oferowane przez Bank kredyty inwestycyjne na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska można zabezpieczyć gwarancją Biznesmax. Korzystanie z niej ma dodatkowy benefit, którym jest możliwość ubiegania się o zwrot części zapłaconych odsetek. Naszą ofertę dla firm dopełniają kredyty pomostowe oraz uzupełniające, współfinansujące projekty inwestycyjne wspierane dotacjami z Unii Europejskiej lub finansowane z Programów NFOŚiGW. W banku dostępne są również kredyty na innowacje technologiczne z premią technologiczną BGK. Skorzystać z nich mogą małe i średnie przedsiębiorstwa. Najbliższy nabór wniosków ruszy już 15 października.

EA: Media zwykle nagłaśniają programy proekologiczne, z których skorzystać mogą klienci indywidualni, takie jak program „Czyste Powietrze”. A co z firmami? Czy one też mogą ubiegać się o preferencyjne kredyty w jego ramach?

KG: Program „Czyste Powietrze” skierowany jest tylko do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lokalu mieszkalnego wydzielonego w budynku jednorodzinnym, lub posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Obsługą klientów w ramach tego programu w województwie lubelskim zajmuje się WFOŚiGW w Lublinie.

EA: A czy firmy mogą ubiegać się o pożyczkę w ramach programu „Pełnym Oddechem”, który od niedawna realizujecie Państwo wspólnie z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG)?

KG: Promocja „Pełnym Oddechem” przeznaczona jest na realizację działań antysmogowych w gospodarstwach domowych obecnych i przyszłych klientów PGNiG. Obejmuje m.in. wymianę systemów ogrzewania lub przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Maksymalna kwota pożyczki, którą można spłacić w ciągu 10 lat to 100 000 zł. Jej oprocentowanie jest bardzo atrakcyjne: stałe 3% w skali roku dla pożyczek z okresem spłaty do 36 miesięcy i zmienne WIBOR 6M + 2,5 p.p. dla pożyczek z dłuższym okresem spłaty. Prowizja przygotowawcza wynosi 5% kwoty finansowania.

EA: Ograniczeniu emisji CO₂ i poprawie jakości powietrza służyć mają również zmiany w polityce energetycznej kraju. Czy zwiększyły one zainteresowanie inwestowaniem w instalacje PV, wiatraki itp.?

KGPoczątkowo zmiany w polityce energetycznej (wprowadzenie systemu aukcyjnego dla produkcji energii elektrycznej z OZE i zagwarantowanie stabilności cen energii elektrycznej na okres 15 lat) korzystnie wpłynęły na zainteresowanie inwestowaniem m.in. w instalacje PV. Obecnie inwestorzy mniej interesują się aukcjami, a bardziej dotacjami i cenami rynkowymi energii elektrycznej. Inwestując m.in. w technologie PV, mają oni obawy przed związaniem się stałymi cenami z odbiorcami energii przez okres 15 lat. Wielu inwestorów OZE niepokoi krótki termin sprzedaży pierwszej energii od dnia zamknięcia sesji aukcji.

29 sierpnia tego roku w życie weszła nowelizacja ustawy o OZE. Jedną z najistotniejszych zmian jest wsparcie rozwoju prosumenckiego wytwarzania energii elektrycznej. Prosumentami w tej chwili są również przedsiębiorcy wytwarzający energię elektryczną na własne potrzeby. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że wytwarzanie energii elektrycznej przez przedsiębiorców nie może stanowić przedmiotu ich przeważającej działalności gospodarczej.

Kolejna ważna zmiana dotyczy aukcji energii. Teraz jest więcej czasu na budowę zwycięskich projektów, wydłużeniu uległ bowiem termin sprzedaży pierwszej energii do sieci od daty aukcji. Czas ten wydłużono do 24 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji dla fotowoltaiki i do 33 miesięcy w przypadku energii z wiatru na lądzie.

Nowelizacja zmodyfikowała też tak zwaną ustawę odległościową dotyczącą farm wiatrowych. Zgodnie z jej zapisami pozwolenia na budowę nowych turbin wiatrowych wydane przed jej wejściem w życie zachowują ważność do 16 lipca 2021 roku. Nowy termin to 5 lat od wejścia w życie nowelizacji, czyli połowa roku 2024.

Biorąc powyższe pod uwagę, można przypuszczać, że po wejściu w życie nowelizacji ustawy o OZE znacznie wzrośnie zainteresowanie przedsiębiorców realizacją instalacji PV oraz inwestorów OZE systemem aukcyjnym.

EA: Chociaż bardzo ważna, ochrona jakości powietrza to nie jedyne działanie, jakie możemy podejmować w trosce o środowisko naturalne. Jakie poza tym działania proekologiczne firm wspiera Bank Ochrony Środowiska?

KG: Poza działaniami służącymi redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery BOŚ finansuje również inwestycje związane z ochroną wód (na przykład budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków, budowę lub modernizację komunalnych albo przydomowych oczyszczalni ścieków), gospodarką wodną (budowę sieci wodociągowych, stacji uzdatniania wody, ujęć wody, przepompowni), ochroną ziemi przez finansowanie działań związanych z gospodarką odpadami (budowę składowisk odpadów, utylizację, recykling, transport odpadów) przynoszącą wymierne efekty ekologiczne (ograniczenie strat/zużycia ciepła, ilości oczyszczonych ścieków, ilości odpadów przekazanych do recyklingu, oszczędność w zużyciu wody itp.) oraz działania związane z ochroną przyrody.

EA: Po które proekologiczne instrumenty finansowe oferowane przez BOŚ najczęściej sięgają przedsiębiorcy z naszego regionu, z Lubelszczyzny?

KG: W samym Lublinie najpopularniejsze są oferowane przez nas kredyty inwestycyjne i obrotowe na zrównoważone budownictwo mieszkaniowe, czyli na budynki o niższym niż budynki referencyjne zapotrzebowaniu energetycznym. W regionie Lubelszczyzny zaś największym zainteresowaniem cieszą się kredyty na finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii – w szczególności farmy PV, lub realizację przedsięwzięć proekologicznych przynoszących oszczędności energii cieplnej, elektrycznej, wody itp. Popularne są również kredyty na innowacje technologiczne, kredyty na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych z premią.

EA: Jak wypadają na tle całego kraju? Są eko czy raczej plasują się gdzieś pod koniec stawki firm stosujących i inwestujących w rozwiązania proekologiczne?

KGW ostatnim czasie wśród przedsiębiorców obserwujemy wzrost zainteresowania inwestycjami obejmującymi nowe rozwiązania proekologiczne. Biorąc pod uwagę budownictwo zrównoważone realizowane przez lubelskich deweloperów, należy stwierdzić, że coraz większą uwagę przykładają oni do innowacyjnych i energooszczędnych rozwiązań proekologicznych związanych z zainteresowaniem potencjalnych klientów mieszkaniami o niższych kosztach eksploatacji. Możemy więc stwierdzić, że lubelscy przedsiębiorcy są eko i plasują się w czołówce w kraju.

EA: Gdzie firmy powinny szukać informacji o możliwości uzyskania oferowanych przez BOŚ środków na sfinansowanie swoich działań służących ochronie środowiska na preferencyjnych warunkach? Tylko na Waszej stronie internetowej, czy też staracie się do nich dotrzeć w inny sposób?

KG: Informacje o możliwościach uzyskania z BOŚ SA środków na sfinansowanie działań związanych z ochroną środowiska dostępne są pod adresem www.bosbank.pl oraz w placówkach banku. Dodatkowo doradcy klienta, wspierani techniczną wiedzą przez Głównego Ekologa Centrum Biznesowego BOŚ SA w Lublinie, odwiedzają zainteresowane firmy i udzielają im szczegółowych informacji. Na stanowiskach Głównych Ekologów BOŚ S.A. zatrudnia doświadczonych inżynierów – ekspertów z dziedziny ochrony środowiska. Pomagają oni klientom banku w planowaniu i realizacji inwestycji proekologicznych oraz służą fachową radą w zakresie ochrony środowiska.

EA: Dziękuję za rozmowę.

Więcej informacji na stronie: www. bosbank.pl

CZYTAJ TAKŻE: Jak sfinansować instalację PV?