Dotacje obrotowe na wsparcie działalności

Elżbieta Amborska, [email protected]

Od czerwca bieżącą działalność polskie firmy mogą finansować z funduszy unijnych. W lubelskim środki na ten cel, czyli dotacje obrotowe dla przedsiębiorstw średnich dostępne są w ramach programu Polska Wschodnia. Dotacje dla osób samozatrudnionych przyznawane są zaś w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

18 kwietnia weszła w życie specustawa, na mocy której zmianie ulegają zasady przyznawania i rozliczania środków w ramach funduszy wspólnotowych. Co ważniejsze, ustala ona także zasady przyznawania bezzwrotnych dotacji obrotowych z Funduszowego Pakietu Antywirusowego. Ubiegać się o nie mogą zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby samozatrudnione.

Dostępność wsparcia

Funduszowy Pakiet Antywirusowy (FAP) to program wsparcia gospodarki przygotowany przez władze unijne i w całości finansowany ze środków wspólnotowych. Rozwiązania w nim zawarte dotyczą dwóch spraw:

  • warunków udzielania finansowania, zasad rozliczania przyznanych środków, terminów realizacji finansowanych działań, aneksowania umów dotyczących inwestycji realizowanej z funduszy UE itp.;
  • bezzwrotnych dotacji obrotowych na sfinansowanie działalności bieżącej firm, które na skutek epidemii znalazły się w trudnej sytuacji.

O dotacje obrotowe ubiegać mogą się zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby samozatrudnione. Aby je otrzymać, firma musi znajdować się w trudnej sytuacji finansowej i złożyć odpowiedni wniosek w wyznaczonym terminie do instytucji przyznającej środki z Pakietu, zgodnie z procedurami unijnymi. Lubelscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą średnie firmy, składają wnioski w ramach programu Polska Wschodnia (Działanie 1.5). Jego operatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Pierwszy nabór trwa od 15 czerwca do 31 lipca br. Czy będą następne nabory, nie wiadomo, ponieważ kwota przewidziana na dotacje obrotowe jest limitowana. Na program Polska Wschodnia, wszystkie województwa, którego go realizują, łącznie otrzymały 500 mln zł. Ważna jest zatem kolejność zgłoszeń! Środki z Pakietu mają być wprawdzie rozdysponowane do końca tego roku, ale jeżeli zostaną wyczerpane już w tym naborze, kolejnych po prostu nie będzie.

Osoby samozatrudnione, mikro i małe firmy wnioskują w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (Działanie 3.7), którym zarządza Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Kwota do rozdysponowania to 74 mln zł. Przedsiębiorcy maksymalnie mogą otrzymać około 165 tys. zł, a osoba samozatrudniona 23,5 tys. zł. Nabór wniosków od 15 lipca 2020 roku prowadzić będzie Lubelska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Warunki finansowania

Ze środków z FAP korzystać mogą osoby samozatrudnione i przedsiębiorcy, którzy:

  • w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku zanotowali co najmniej 30% spadek obrotów w odniesieniu do tego samego miesiąca roku 2019 albo w odniesieniu do miesiąca poprzedniego. Spadek obrotów liczony jest w ujęciu wartościowym, jako spadek sprzedaży/przychodu;
  • znajdują się obecnie w trudnej sytuacji i w takiej sytuacji nie byli już wcześniej, czyli na dzień 31 grudnia 2019 roku (warunki trudnej sytuacji określa dokładnie art. 2 pkt 18 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.).

W przypadku środków udostępnianych z RPO samorządy mogą wprowadzić dodatkowe uwarunkowania uprawniające do skorzystania z FAP.

Wysokość otrzymanej dotacji uzależniona jest od stanu zatrudnienia (wyliczanego podobnie, jak w Tarczy Antykryzysowej) oraz liczby miesięcy, na okres których firma potrzebuje wsparcia. Maksymalnie może ich być jednak tylko 3.

Tylko wydatki bieżące

Pieniądze pozyskane w ramach dotacji obrotowej przedsiębiorca może przeznaczyć wyłącznie na wydatki związane z bieżącą działalnością firmy oraz finansowanie jej kapitału obrotowego. Chodzi zatem o pilne potrzeby firmy, która walczy o utrzymanie płynności finansowej. Kapitał obrotowy bowiem to „pieniądze pracujące na bieżąco”, w perspektywie krótkoterminowej. Przedsiębiorca może je więc wykorzystać na takie cele, jak: opłaty za wynajem powierzchni, należności za media (woda, prąd, gaz), składki na ubezpieczenie działalności czy na zakup towarów niezbędnych do jej prowadzenia.

Z funduszy pochodzących z Pakietu nie wolno wypłacać wynagrodzeń pracowniczych ani finansować z nich zakupu środków o charakterze inwestycyjnym. Nie wolno też opłacać z nich zobowiązań przeterminowanych.

Oprac. na podstawie materiałów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.


Więcej informacji na: www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy; https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/aktualnosci/dotacje-unijne-na-kapital-obrotowy-w-ramach-covid-19-samozatrudnienie-mikro-i-mali-przedsiebiorcy/