Dofinansowanie na termomodernizację budynków – nowy program NFOŚiGW

Redakcja

Dofinansowanie na termomodernizację budynków będzie można pozyskać z nowego źródła. W grudniu br. ruszył nabór wniosków do nowego programu NFOŚiGW. Nabór wniosków ruszył w połowie grudnia i potrwa do końca lutego 2023 r.

W grudniu br. NOFŚiGW rozpoczął nabór wniosków do nowego programu priorytetowego o nazwie Renowacja z gwarancją EPC Plus. Dofinansowanie na termomodernizację budynków mogą dzięki niemu uzyskać:

  • spółdzielnie mieszkaniowe;
  • wspólnoty mieszkaniowe;
  • jednostki samorządu terytorialnego (JTS);
  • spółki prawa handlowego, w których JTS mają 100% udziałów bądź akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych JTS określonych ustawą.

 

Wysokość dofinansowania zależeć będzie od poziomu energooszczędności, jaki zagwarantuje zrealizowana termomodernizacja. NFOŚiGW nie refunduje wydatków. Wsparcie oferowane w ramach nowego programu dofinansowania beneficjent przeznaczyć może na:

  • wkład własny;
  • opracowanie wzoru umowy o poprawę efektywności energetycznej;
  • doradztwo energetyczne (w I naborze odpowiada za nie Krajowa Agencja Poszanowania Energii);
  • wykup wierzytelności przedsiębiorstwa ESCO.

dofinansowanie-do-termomodernizacji-budynkow

Koszty inwestycji ponosi inwestor (wierzyciel), którym może być wyłącznie przedsiębiorstwo typu ESCO.
Program ma charakter pilotażowy.

Obowiązują następujące terminy naborów:

  • fiszki (wnioski wstępne) – od 13 grudnia 2021 r. do 31 marca 2022r.;
  • wnioski o dotację – od 13 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2023 r. bądź wyczerpania środków.

 

Budżet programu wynosi ponad 10 mld zł. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska realizuje go wspólnie z Polskim Funduszem Rozwojowym (PFR).

Składanie fiszek i wniosków do programu odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych.

Szczegóły dotyczące programu oraz naboru można znaleźć tutaj.

Kontakt w sprawie programu: [email protected]

Oprac. na podst. materiałów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Co należy do zadań własnych samorządu lokalnego?

Zgodnie z Art. 7.  ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.0.1372 t.j.) do jego zadań własnych należy:

1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;

3a) działalności w zakresie telekomunikacji;

4) lokalnego transportu zbiorowego;

5) ochrony zdrowia;

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;

6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;

8) edukacji publicznej;

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

11) targowisk i hal targowych;

12) zieleni gminnej i zadrzewień;

13) cmentarzy gminnych;

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;

18) promocji gminy;

19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.